Home

Evenwichtsvoorwaarde Binas

Evenwichtsvoorwaarde - Wetenschapsforu

Hallo allemaal, mijn aankomende toets gaat over rekenen met zuren en basen. Ik snap alleen het gedeelte met de abc formule niet. Ik weet dat de discriminant is en dat de formule is. Wanneer ik een zuur of base berekening heb, begrijp ik niet hoe ik bovenstaande formules moet toepassen Binas 6e havo/vwo informatieboek (Paperback). Zesde herziene en verbeterde druk van het Binas-informatieboek voor leerlingen die onderwijs volgen in een..

38 Evenwichtsligging en evenwichtsvoorwaarde - 1

 1. In BINAS tabel 52A vind je meer indicatoren. Voor elke zuur-base-indicator kan je nagaan en berekenen hoe de kleur van de oplossing, dus de verhouding van de indicator in de zure en de basische vorm, afhangt van de pH (zie onder het tabblad Berekeningen van de paragraaf 'Zuren en basen'). Pagina 9 Sk-12 Zuren en base
 2. Meer informatie over het opstellen van de evenwichtsvoorwaarden is te vinden in de video 'evenwichten'. Denk er wel om dat alleen gassen en stoffen opgelost in water mee doen in evenwichtsvoorwaarden. Tot slot is de waterconstante afhankelijk van de temperatuur en is voor verschillende temperaturen terug te vinden in BINAS tabel 50A
 3. Vervolgens ontvang je het wachtwoord voor onderstaande pagina met Binas tabellen in Excel formaat. Link naar: Digitale BINAS voor havo/vwo - 6e editie. Deze Binas tabellen zijn gemaakt door Roel van der Wal en Jesse Wienholts, in samenwerking met hun docenten. Ze zijn niet bedoeld als vervanger voor de BINAS
 4. S (bijvoorbeeld via Binas-tabel 98: 34,081 g mol-1) 1 of • berekening van de [H 3 O +]: 10-pH 1 • juiste evenwichtsvoorwaarde, bijvoorbeeld genoteerd als: + 3 z 2 [H O ][HS ] [H S] K − = (eventueel reeds gedeeltelijk ingevuld) 1 • berekening van het aantal mol Na 2 S per liter: 0,90 (g) delen door de molaire massa van Na 2 S.

Zwakke base berekenen: je moet een evenwichtsvoorwaarde opstellen. NO 2 - (aq) + H 2 O (l) ⇄ HNO 2 (aq) + OH- (aq) wordt Kb=[HNO 2 ]¿ ¿ Kb is de baseconstante, deze is te vinden in BINAS 50. Deze evenwichtsvoorwaarde is op dezelfde manier op te lossen als die van een zwak zuur. Waterevenwicht: een keer doorlezen, 5V boek blz. 43 zuur te zijn. De verklaring hiervoor vind je in tabel 49 van BINAS. Hierin staat het deeltje Fe(H 2 O) 6 3+ genoemd als zwak zuur. Dit ion ontstaat doordat zes watermoleculen gebonden worden door één ijzer(III)-ion. 40 Geef de vergelijking van de ionisatie van Fe(H 2 O) 6 3+ in water. 41 Geef de evenwichtsvoorwaarde (de K z-formule) Chemisch evenwicht is een fundamenteel chemisch-fysisch concept dat stelt dat tijdens een chemische reactie de concentraties van zowel reagentia als reactieproducten niet meer veranderen als functie van de tijd. Op dat ogenblik vinden er echter - op microscopische schaal - nog steeds omzettingen plaats van reagentia naar producten en vice versa, maar de snelheid waarmee dit gebeurt is gelijk Basis - de abc-formule: Niet alle kwadratische vergelijkingen kun je oplossen door te ontbinden i..

30 Geef de evenwichtsvoorwaarde van dit evenwicht en leg uit wat hier bedoeld wordt met uitermate stabiele complexe ionen. 31 Bereken de concentratie Au+-ionen in mol per liter in een oplossing waarin geldt: [CN-] = 0,40 mol L-1 en [Au(CN) 2-] = 0,15 mol L-1 Zie Binas 51. Temp stijgt, K stijgt reactie naar rechts is endotherm. 18 Geef de evenwichtsvoorwaarde die bij dit evenwicht hoort. 19 Leg met behulp van de evenwichtsvoorwaarde uit wat er met de ligging van dit evenwicht zal gebeuren als aan dit mengsel extra stikstofmonooxide wordt toegevoegd

177 aanbiedingen in februari - Koop of Verkoop binas op Marktplaats - Bekijk Lokale Aanbiedingen! Verkoop eenvoudig binas Moved Permanently. Redirecting to /voortgezet-onderwijs/binas

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 10 Chemie (5e klas vwo

 1. 31 Gebruik Binas tabel 27. 37 Gebruik de evenwichtsvoorwaarde in Binas tabel 7. 38 Bereken het moment links door van een evenwicht bij het plaatsen van een brief van 20 gram uit te gaan
 2. gswarmten van verbindingen kunt vinden. Elementen hebben de vor
 3. 10 zoekresultaten met het trefwoord evenwichtsvoorwaarde Mijn selectie. Vak. Chinees Examentips Aardrijkskunde Biologie Duits Je hebt geleerd dat de zuren en de basen terug te vinden zijn in binas tabel 49. In deze tabel staan ook de zuur- en baseconstanten
 4. WisFaq, de digitale vraagbaak voor het wiskundeonderwijs in Nederland. \require{AMSmath} 3. ABC formule Voor een tweedegraads vergelijking van de vorm: . ax 2 + bx + c = 0 . kun je een formule afleiden waarmee je de oplossingen van zo'n vergelijking kunt uitrekenen: . x 1,2 =$ \Large\frac{{ - b \pm \sqrt {b^2 - 4ac} }}{{2a}
 5. Bij de evenwichtsvoorwaarde wordt de concentratiebreuk gelijk gesteld aan de evenwichtsconstante. voorbeeld evenwichtsvoorwaarde: . de waarde van hangt alleen af van de temperatuur. in Binas 51 staat de waarde van bij enkele reacties en temperaturen. bij een verdelingsevenwicht (zie 3.6) wordt de evenwichtsconstante (verdelingsconstante) genoemd
 6. Vind evenwichtsvoorwaarde (Binas 49) 3. Vul evenwichtsvoorwaarden in met beschikbare gegevens [H 3 O + ] of [OH - ] berekenen uit ph [Z - ] gelijk aan [H 3 O + ] of [HZ] gelijk aan [OH - ]? [HZ] = [HZ] begin - [Z - ] 4. Los de vergelijking op Blok 5:.

omdat de reactie van zwakke zuren met water een evenwichtsreactie is, kan je een evenwichtsvoorwaarde opstellen, die gelijk is aan de zuurconstante. Hierbij mag je weglaten, omdat deze constant is. de waardes van zijn in Binas 49 te vinden. wanneer je twee van de drie waardes , pH en molariteit weet, kan je de andere onbekende uitrekenen 1 2pGeef de evenwichtsvoorwaarde van evenwicht 1. 2 3pBereken de [OH-] in de verzadigde oplossing (T = 298 K. Gebruik Binas-tabel 46; de onder . K. s gegeven waardes zijn de waardes voor de betreffende evenwichtsconstantes. Beton wordt meestal voorzien van een wapening. Dat is een netwerk van ijzeren staven

met Binas. Zilverzouten Eén dm3 water bevat 1,0 mmol natriumchloride en 1,0 mmol natriumchromaat. Als die concentraties worden ingevuld in de evenwichtsvoorwaarden, kunnen de grensconcentraties van Ag+ worden uitgerekend waarbij de zilverzouten een vaste stof vormen Je schrijft de evenwichtsvoorwaarde op en zoekt de Kz van HCOOH op in BINAS. Als je dit alles invult, kun x uit rekenen met behulp van ABC-formule. Succes. Als je nog een vervolgvraag hebt, vernemen we die wel Met de evenwichtsvoorwaarde en de waarde van Kz of Kb kun je ook van deze oplossingen de pH berekenen. Je vult het BOE schema in. Omdat de beginconcentratie Cz berekend is en de waarde van Kz in de binas kan worden opgezocht, bevat de vergelijking een onbekende en kan x worden berekent nu met Binas 6e editie. Verder zij de lay-out, de paragraaf indeling de verdeling van de opgaven over de paragrafen en enkele opgaven aangepast. 4.3 De evenwichtsvoorwaarde 41 4.4 Beïnvloeden van evenwichtsreacties 46 HOOFDSTUK 5 PROCESCHEMIE 55 5.1 Het proces 55 5.2 Blokschema's 5 met de volgende evenwichtsvoorwaarde: Als je dan de druk verhoogt, dan nemen dus de concentraties van alle stoffen af. Dit energieverschil is te berekenen met tabel 57 van Binas waar je de vormingswarmten van verbindingen kunt vinden. Elementen hebben de vormingswarmte 0

Samenvatting Scheikunde Hoofdstuk 9, 10, 11 Zuren/Basen

 1. Met behulp van Binas-tabel 45A kan worden nagegaan of er een neerslag kan ontstaan wanneer twee zoutoplossingen worden samengevoegd. 13 2p Geef de evenwichtsvoorwaarde voor dit evenwicht. Als het evenwicht is ingesteld is de Fe3+ concentratie 0,03 Mol l(1 . 14 3p Bereken de evenwichtsconstante. 27 p Uitwerkingen
 2. Je bedoelt de evenwichtsvoorwaarde. Kijk in Binas tabel 49 en je vindt het. Probeer het eerst zelf te zoeken. Let er wel op dat na de reactie een H+ atoom afgestaan wordt, dus wat gebeurt er met water in een dergelijke situatie
 3. b Geef de evenwichtsvoorwaarde. Uit gegevens in tabel 51 van Binas is af te leiden welke reactie van dit evenwicht door verhogen van de temperatuur in het voordeel is, dus welke reactie endotherm is: de reactie waarbij stikstofmonooxide ontstaat of juist de reactie waarbij stikstofmonooxide ontleedt
 4. Binas-tabel 7: 2,45·10 -2 m3 mol-1) en met 103 (dm3 m-3) 1. Indien in een overigens juist antwoord het aantal dm3 waterstof is berekend met behulp van V m = 2,24·10 -2 (m3 mol-1) of met behulp van de molaire • juiste formule voor de evenwichtsvoorwaarde: + 33 z

zuur te zijn. De verklaring hiervoor vind je in tabel 49 van BINAS. Hierin staat het deeltje Fe(H 2O) 6 3+ genoemd als zwak zuur. Dit ion ontstaat doordat zes watermoleculen gebonden worden door één ijzer( III)-ion. 40 Geef de vergelijking van de ionisatie van Fe(H 2O) 6 3+ in water. 41 Geef de evenwichtsvoorwaarde (de K z-formule) Hieronder vind je oefenopgaven scheikunde voor VWO inclusief uitwerkingen. Je kunt ook eerst de opgaven voor HAVO maken. Het is onafhankelijk van de lesmethode die je gebruikt

BINAS. Uit deze oplosbaarheidsproducten blijkt dat bariumsulfaat veel slechter oplost dan strontiumsulfaat. Het is dus aannemelijk dat bij het toevoegen van de natriumsulfaatoplossing eerst evenwichtsvoorwaarde komt H 2O(l) niet voor (alleen (aq) en (g) komen voor) Het gebruik van de grafische rekenmachine (GR) bij scheikunde in de bovenbouw. College De Heemlanden. Versie 16 september 2008 Centraal staat hier het oplossen van een vierkantsvergelijking

Zie Binas 51 Temp stijgt, K stijgt reactie naar rechts is endotherm Temp stijgt, K daalt reactie naar rechts is exotherm Opgaven Stikstofmonooxide Als je stikstof en zuurstof bij hoge temperatuur in een gesloten ruimte mengt stelt zich een chemisch evenwicht in waarbij stikstofmonooxide gevormd wordt. 17 Geef de reactievergelijking van dit evenwicht. 18 Geef de evenwichtsvoorwaarde die bij dit. De concentratiebreuk heeft dan een vaste waarde, K (binas 51) 01/07/2017 by Merel . Gibbs vrije energie (G) het verband tussen evenwichtsvoorwaarde . de evenwichtsconstante heeft bij elke temperatuur een waarde. Er is evenwicht als de waarde. evenwichtsvoorwaarde) Q. is de afkorting van . quoti. ënt, en de . c. staat voor . concentratie. BINAS 37B. Vb.N₂ + 3H₂ 2NH₃De concentratiebreuk (= Qc) :[NH₃]²[N₂] * [H₂]³ bij evenwicht: constantAls Qc ≠ Kc :dan is er geen evenwicht. De evenwichtsconstante Kc is alleen afhankelijk van de temperatuur Voor U ligt de aanpassing voor slechtzienden van het informatieboek Binas vmbo kgt. De aanpassingen behelzen vooral het terugdringen van het kleurgebruik. Zo zijn de kleuren voor de schema's uit het algemeen gedeelte, het nask 1 gedeelte en het nask 2 gedeelte vervangen door respectievelijk een zwart ' een wit en een grijs cirkeltje boven het nummer van het schema of de tabel 8. Geef de evenwichtsvoorwaarde voor dit evenwicht. Zoek de evenwichtsconstante in binas op. 9. Bereken de concentratie van de bromide ionen in evenwicht. Aan de hierboven beschreven oplossing wordt 0,10 gram kaliumbromide toegevoegd. De hoeveelheid water (250 ml) verandert hierdoor niet. 10

a Salpeterzuur en natriumfluoride oplossing b Zwavelzuur

Evenwichtsconstante - Wikipedi

In Binas tabel 82D vind je een schematische tekening van de dunne darm. De bloedvaten die de stoffen afvoeren bevinden zich in het bindweefsel en in de spieren. Voor dit evenwicht kunnen we een evenwichtsvoorwaarde definiëren: Kz = [H+(aq)] * [H7C9O4ˉ(aq)] [H8C9O4(aq) Gebruik Binas-tabel 57. Op basis van de aanname dat de verbrandingsproducten van de ethyn-zuurstofvlam CO en H2 zijn, kan worden berekend dat dan een temperatuurstijging van ruim 3·103 K bereikt wordt. De temperatuurstijging die kan worden bereikt met een ethaan-zuurstofvlam, waarbij ook CO en H2 ontstaan, is lager dan van de ethyn-zuurstofvlam Op Stuvia vind je de beste samenvattingen, geschreven door je medestudenten. Voorkom herkansingen en haal hogere cijfers met samenvattingen specifiek voor jouw studie

Nova scheikunde samenvatting H5 evenwichten en andere samenvattingen voor je studie, Natuur en Gezondheid. Samenvatting scheikunde uitgebreid over Nova scheikunde hoofdstuk 5 over evenwichten Bijvoorbeeld jood dat met benzine en water mengt. Dan is de evenwichtsvoorwaarde: [I2 (benzine) ]----- = Kv [I2 (water) ] Een verdelingsevenwicht is een heterogeen evenwicht. Kv is de verdelingsconstante. Oplosbaarheidsproduct Ks = de constante (K) waarde voor het oplosevenwicht van een slecht oplosbare zout. Zie . Binas Tabel 46

31 Gebruik de formule voor het moment en de evenwichtsvoorwaarde (Binas tabel 7). 33 Gebruik de formule voor de versnelling (Binas tabel 7) Scheikunde Hoofdstuk 12: Medicijnen op hun plek Paragraaf 12.1: Een medicijn op weg Een pil bij pijn Medicijnen bevatten meestal een bindmiddel, conserveringsmiddel, smaak- en kleurstoffen en een stof die ervoor zorgt dat de pil in het maag- darmkanaal makkelijk uiteenvalt. De werkzame stof op de juiste plek De werkzame stof moet ergens in het maag- darmkanaal de darmwand passeren en.

*Kv=[I (benzine)]/[I (water)] à evenwichtsvoorwaarde voor een verdelingsevenwicht (Kv=verdelingsconstante) à een verdelingsevenwicht is een evenwicht waarbij de stof zich verdeeld over twee niet met elkaar mengbare fasen. (bv. opgave 67) *Alleen opgeloste deeltjes(mol L-1) en concentraties van gassen(mol dm-3) komen in de concentratiebreuk voor Inleiding: In Binas tabel 49 staat een lijst met zuren en basen. Misschien is het je al eens opgevallen dat als je de Kz van een (zwak) zuur vermenigvuldigt met de Kb van zijn geconjugeerde (zwakke) base, hier altijd 1 · 10-14 uitkomt. Opdracht: Gebruik de evenwichtsvoorwaarde voor een zwak zuur HZ in water, de evenwichtsvoorwaarde Toegestane hulpmiddelen Binas, rekenmachine (geen GR) Binas, rekenmachine (geen GR) Binas, rekenmachine (geen GR) Binas, rekenmachine (geen GR) Binas, rekenmachine (geen GR) Weging (in %; handelingsdeel) 10% 10% 20% 30% 30% Programma van Toetsing en Afsluiting VWO 2017 - 202

[scheikunde] ABC formule met zuren en basen - Wetenschapsforu

 1. ozuur 110 wordt gevormd? 6 Gebruik de evenwichtsvoorwaarde en vul [
 2. De H3O+ concentratie is 10^-(pH), want pH = -log[H3O+] Het enige wat je dus moet doen is een hoeveelheid oxaalzuur oplossen, de pH meten met een pH-meter, die omrekenen naar de H3O+ concentratie en die vervolgens invullen in je evenwichtsvoorwaarde, en daar is je zuurconstante! Controleren kun je met Binas
 3. Gebruik Binas-tabel 66B of ScienceData-tabel 10.2.b. In oplossingen van ammonium-12-molybdofosfaat komen ionen PO4 (MoO3)12 3- voor. Een ion PO 4 (MoO3)12 3- wordt in de rest van deze opgave voorgesteld als POM3-. Het deeltje POM3- kan worden beschouwd als een fosfaat-ion dat wordt omringd door twaalf eenheden molybdeen(VI)oxide (MoO3)
 4. gswarmte van glucose -12,74·105 J mol-1. Glucose wordt door planten gebruikt als brandstof en als bouwstof voor allerlei organische verbindingen. Zo wordt het polymeer cellulose gevormd door polycondensatie van glucose. Hierbij ontstaat ook water
 5. Binas Tabel 51 opgave B 04 De evenwichsconstante bij 298 K is 1,0.10-21 De evenwichtsconstante bij 1000 K is 1,6. Als de temperatuur stijgt wordt de evenwichtsconstante dus groter. Omdat de evenwichtsvoorwaarde = [CO]2/[CO 2] moet het evenwicht dus naar rechts verschuiven om de evenwichtsconstante te laten stijgen

bol.com Binas 6e havo/vwo informatieboek 9789001817497 ..

Gebruik Binas-tabel 57. Op basis van de aanname dat de verbrandingsproducten van de ethyn-zuurstofvlam CO en H2 zijn, kan worden berekend dat dan een temperatuurstijging van ruim 3 3 K bereikt wordt. De temperatuurstijging die kan worden bereikt met een ethaan-zuurstofvlam, waarbij ook CO en H2 ontstaan, is lager dan van de ethyn-zuurstofvlam binas. In een zwak zuur wordt maar een paar procent geïoniseerdIn een oplossing van een zwak zuur zijn zowel zuurmoleculen als H. 3 O+ en rest-ion aanwezig.Dus in de oplossing van een willekeurig zwak zuur, HZ, is de [HZ] veel groter dan de [H 3. O+] en [Z- Gebruik zo nodig het informatieboek Binas of ScienceData. Achter het correctievoorschrift zijn twee aanvullingen op het correctievoorschrift opgenomen. Dit examen bestaat uit 35 vragen. Voor dit examen zijn maximaal 76 punten te behalen. Voor elk vraagnummer staat hoeveel punten met een goed antwoord behaald kunnen worden De evenwichtsvoorwaarde is een voorwaarde, omdat ALS de concentratiebreuk onder bepaalde omstandigheden (nog) niet gelijk is aan het getal dat de evenwichtsconstante wordt genoemd, De molaire massa van zilver is volgens binas tabel 99 (104) gelijk aan 107,9 g mol(1 • De evenwichtsvoorwaarde K hangt alleen af van de temperatuur • Als de concentratiebreuk niet meer gelijk is aan de evenwichtsconstante is één van de twee reacties in het voordeel. • Toevoeren van energie is in het voordeel van de endotherme reactie! Hoofdstuk 11 Sterke en Zwakke zuren en basen

De waterconstante Kw Slimmer leren met Snappu

De hele vwo stof in 100 minuten https://www.youtube.com/watch?v=ZlqUM8xa_V0 https://www.youtube.com/watch?v=FHNNibywwe8 https://www.youtube.com/watch?v=QUMhh83g3Z 1 Soort stof, temperatuur, concentratie, verdelingsgraad, aanwezigheid v/e katalysator. 2 3 4 6 x 10 x 10 cm2 = 6,0.102 cm2. 5 1000 x 6 x 1,0 cm2 = 6,0.103 cm Binas 49. Wat is een zwak zuur. Een zuur dat niet altijd/ maar af en toe/ maar zelden een H+ ion afstaan. Hoe schrijf je een zuur in oplossing op. Sterke zuren: HCL opgelost in water: H3O + + CL-Zwakke zuren: H3O4 opgelost in water: H3PO4 omdat je bij een zwak zuur niet weet of en hoeveel H+ hij gaat afstaan

Binas 6e editie havo-vwo - eduVI

Start studying ED 01 Scheikunde VWO 5. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Controle in Binas tabel 49: zuur moet links boven de base staan. pH berekenen uit evenwichtsvoorwaarde (Kz) Met de evenwichtsvoorwaarde kan je de concentratie van de H3O+-ionen berekenen en daarmee dus de pH van de oplossing van dat zuur in water. Bij de berekening druk je het aantal deeltjes dat ioniseert uit in x In BINAS tabel 40A en 99 staan alle atoomnummers. De som van het aantal neutronen en protonen wordt het massagetal genoemd Een element is een stof die langs chemische weg niet verder ontleed kan worden. De stof bestaat dan uit 1 soort atoom. Er zijn 110 verschillende atoomsoorten bekend die weergegeven worden in het periodiek systeem der elementen

Scheikunde 5 VWO - Hoofdstuk 8 + 9 - Zuren en basen

 1. 2 Waarden van enige constanten en grootheden (Bron Binas 6e druk) symbool naam waarde G gravitatieconstante 6,673 84 · 10-11 N m2 kg-2 g valversnelling (gemiddeld in Nederland) 9,81 ms-2 p 0 standaarddruk 1,013 25 · 105 Pa V m molair volume • (ideaal gas bij T = 273,15 K en p = p 0) 2,241 396 8 · 10-2 m3 mol-1 • (gasvormige stof bij T = 298 K en p =
 2. tabel 47 van BINAS. Opgave 3 Thionylchloride SOCl2 wordt gemaakt door SO2 en HCl in de gasfase volgens een evenwichtsreactie met elkaar te laten reageren. Daarbij ontstaat ook water. Onder de reactie-omstandigheden zijn alle aan het evenwicht deelnemende stoffen gasvormig. a Geef de reactievergelijking en de evenwichtsvoorwaarde
 3. b. Correctievoorschriften met betrekking tot evenwichtsvoorwaarde en gebroken. coëfficiënten, Gele katern nr. 23 van 2 oktober 1991. c. Het centraal examen overlapt voor ongeveer 70% met het centraal examen scheikunde 1,2 nieuwe stijl. d. Uitsluitend de 4e druk van Binas is toegestaa
 4. • juiste evenwichtsvoorwaarde, bijvoorbeeld geschreven als (bijvoorbeeld via Binas-tabel 104) 180,2 (mg) 1 • berekening van het aantal mg acetylsalicylzuur in een Aspro-bruistablet: de gevonden massa van een mmol acetylsalicylzuur vermenigvuldigen met 2,77 (mmol)
 5. Toegestaan: BINAS Er zijn 16 opgaven, waarmee 35 punten te verdienen zijn. Opgave 2: Frits in de fout Frits wil voor een experiment zinkchloride op laten lossen in Geef de evenwichtsvoorwaarde van de bovenstaande reactie. Frits brengt in een reactievat van 2,0 liter 4,38·10-2 mol ammoniak en 100 mol water

Chemisch evenwicht - Wikipedi

Geef de evenwichtsvoorwaarde van de bovenstaande reactie. ·10 Frits brengt in een reactievat van 2,0 liter 4,38-2mol ammoniak en 100 mol water. In de evenwichtssituatie is er nog 4,00·10-2mol ammoniak in het reactievat aanwezig. (3) 15 Overslaan als je in 2020 het SE maakt. Berekenen de evenwichtsconstante 5 HAVO Hst 8: Krachten in evenwicht. Maak een keuze uit de opties hieronder: 8.1: Uit evenwicht 8.2: Evenwichtsvoorwaarde Bovenste definitie voor VWO, onderste voor HAVO Evenwichtsvoorwaarde en Kw noemen Product dus telkens 10-14. Concentraties i.h.a. niet hoger dan 20M. 100M komt nooit voor. 1L water ≈ 55M Bij basische oplossingen dus altijd 2 stappen nemen

Slimleren - Basis - de abc-formul

Voor u ligt de derde druk van Binas, een informatieboek ten dienste van het onderwijs in de natuurwetenschappen. o Deze uitgave is na goed overleg tussen de c ~ v en de NVON tot stand gebracht door dezelfde revisiecommissie, Als er evenwicht is, geldt de evenwichtsvoorwaarde: Q' K' voor gasvormige stoffen ook: Qp Noteer de evenwichtsvoorwaarde van dit evenwicht. Zoek in je binas de waarde van de K. z. op.Bereken de [H. 3. O+] van een oplossing met een pH van 7,2.Vul in de evenwichtsvoorwaarde de K. z en de [H 3 O+] in en bereken de verhouding [HPO 4 2-] : [H 2 PO 4-] Correctievoorschriften met betrekking tot evenwichtsvoorwaarde en gebroken coëfficiënten, Gele katern nr. 23 van 2 oktober 1991. c. Bij de examens 2001 is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van eindterm 194 Binas vmbo kgt, informatieboek voor NaSk 1 en NaSk 2 (ISBN 90.01.89.37.83) Voor enkele beroepsgerichte programma's in het vmbo zal eveneens informatiemateriaal worden toegestaan, zoals een plantenboek in vmbo groen. In november zal de CEVO daarover nadere mededelingen doen Is oxaalzuur (formule binas) een sterk of een zwak zuur? Hoe weet je dat? Noteer de oplosvergelijking van vast oxaalzuur in water. Noteer de vergelijking van oxaalzuur met water, waarbij oxaalzuur als zuur reageert. Ga ervan uit dat alleen de eerste H+ van oxaalzuur wordt afgestaan. Noteer de evenwichtsvoorwaarde van dit evenwicht

Correctievoorschriften met betrekking tot evenwichtsvoorwaarde en gebroken. coëfficiënten, Gele katern nr. 23 van 2 oktober 1991. c. Bij de examens 2001 is gebleken dat onduidelijkheid bestaat over de reikwijdte van eindterm 194 BINAS 45A) B: Bereken hoeveel gram neerslag er maximaal in het mengsel kan worden gevormd . als we aannemen dat de neerslagvorming aflopend is. In werkelijkheid stelt er zich een evenwicht in tussen de vaste stof en de ionen in de. oplossing. C: Bereken de concentratie van de OH- ionen, die na het instellen van het evenwich De molaire massa van zilver is volgens binas tabel 99 (104) gelijk aan 107,9 g mol(1. 1,08 g zilverpoeder is dus gelijk aan 1,08 g / 107,9 g mol(1 = 0,0100 mol zilver. Voor het evenwicht zich heeft ingesteld is er in de 10 mL 1,0 M ijzer(III)nitraatoplossing 10 • 10(3 L • 1,0 mol L(1 = 0,010 mol Fe3+ aanwezig VW-1028-a-13-1-c 1 lees verder Correctievoorschrift VWO . 2013 . tijdvak 1 . scheikunde (pilot) Het correctievoorschrift bestaat uit: 1 Regels voor de beoordelin 3p 9 Geef de evenwichtsvoorwaarde voor dit evenwicht. Tenslotte wordt zilver gewonnen door middel van elektrolyse van de ontstane oplossing. Uit dit gegeven en een gegeven uit tabel 65 A van Binas kan worden afgeleid welke kleur de vingerafdruk (plaatje 4) heeft gekregen 3p 3 Geef de evenwichtsvoorwaarde voor evenwicht 1 en leg uit of K 330 groter of kleiner is dan K 500. Beschikbaar gesteld door Stichting Studiebegeleiding Leiden (SSL). Voor alle eindexamens, zie www.alleexamens.nl. Voor de perfecte voorbereiding op je eindexamen, zie www.sslleiden.nl

 • Depeche Mode Delta Machine wiki.
 • Hangop recept.
 • Fano.
 • Albatross Fleetwood Mac youtube.
 • Metabo haakse slijper variabel toerental.
 • Camping Arnhem Hoge Veluwe.
 • Groene thee slecht voor hoge bloeddruk.
 • Nike,weekendwerk.
 • Struisvogel kopen Nederland.
 • Kaaskroket Aldi.
 • Spreuk dankbaarheid vriendschap.
 • Nissan american models.
 • VPay ING buitenland.
 • Cellenkantoor definitie.
 • Dosering vitamine D3 hond.
 • Antikalk magneet Gamma.
 • Ionica Smeets Instagram.
 • Staatsloterij gewonnen ervaringen.
 • Therapie met dieren autisme.
 • Monitor met ingebouwde webcam en speakers.
 • Inklapbare box baby dump.
 • IMS Smartschool.
 • My Little peoples.
 • Kunststof gevelbekleding prijs per m2.
 • Loonindexering 2020 ambtenaren.
 • Spiriva Respimat navulling.
 • Maxi Cosi van adapters afhalen Joolz.
 • Book search.
 • Syrische hamster kopen.
 • Wasmachine outlet.
 • Coco Chanel spreekbeurt.
 • Tortelduif leeftijd.
 • Tango youtube.
 • Voeding wietplant tuincentrum.
 • Tablet in netwerk opnemen.
 • De Kruikenzeiker Twitter.
 • Spelregels klaverjassen 4 personen.
 • Binnenkort 3 letters.
 • Gina Torres Riverdale.
 • Keuze BSO.
 • Soort dans.