Home

Etnisch profileren niet effectief

In de dagvaarding stellen de eisers dat etnisch profileren ook niet effectief is Nee, etnisch profileren is ineffectief. In plaats van zich te richten op individuele, specifieke en concrete daders focust de politie zich op 'groepen.'. Met robuust 'informatiegestuurd politiewerk' heeft deze werkwijze weinig van doen. Sterker nog, het is lui politiewerk Internationaal onderzoek toont aan dat etnisch profileren niet effectief is, maar in Nederland is er geen onderzoek naar gedaan, omdat er geen cijfers zijn. De Nederlandse politie registreert.

Stopformulieren zijn bewezen effectief bij het tegengaan van etnisch profileren en helpen bovendien de effectiviteit van de politieorganisatie te vergroten. Hughes stelt dat etnisch profileren niet alleen een probleem is in de grote steden, maar dat het fenomeen ook daarbuiten aandacht dient te krijgen In de zomer van 2018 verscheen er een onderzoek naar bewezen effectieve maatregelen tegen etnisch profileren (Tegengaan van etnisch profileren, door Wouter Landman). Dat rapport is in z'n geheel lezenswaardig. We lichten een aantal opvallende bevindingen er uit. Wat werkt wél Etnisch profileren draagt bij aan een negatieve beeldvorming over etnische minderheden, schaadt de legitimiteit van de Nederlandse politie en draagt niet bij aan de bestrijding van criminaliteit. Wanneer de politie zonder goede of geldige reden iemand stopt, controleert, fouilleert of aanhoudt, (mede) vanwege zijn huidkleur of herkomst is er sprake van etnisch profileren Etnisch profileren wordt door veel mensen als geen probleem gezien. Ook bij de politie. Bij de politie Oost-Brabant bijvoorbeeld blijkt dat de agenten er overwegend geen enkel probleem in zien om iemand staande te houden op basis van etniciteit. 64 procent vindt afkomst een goede reden om iemand staande te houden op straat

Politie: etnisch profileren ondermijnt vertrouwen van

Mensenrechtenorganisaties eisen dat de staat stopt met

Etnisch profileren bij de politie: ineffectief en

Een politie-app ontwikkeld voor de strijd tegen etnisch profileren wordt per januari 2020 landelijk ingevoerd. Dat besloot de politie in augustus zonder daar ruchtbaarheid aan te geven. Het is alleen de vraag of de invoering daadwerkelijk inzicht gaat geven in de praktijk van etnisch profileren, laat staan effectief zal zijn bij de bestrijding ervan, blijkt uit onderzoek van Pointer De politie hanteert net als Amnesty International de volgende definitie van etnisch profileren: het gebruik van criteria als huidskleur, nationaliteit, etniciteit, taal of geloof bij opsporing of handhaving terwijl dat niet objectief te rechtvaardigen is. Etnisch profileren is niet gewenst Wat als etnisch profileren wel effectief zou zijn? Dan verandert dat voor de politie niets. We willen niet dat een 'staandehouding' gebeurt op basis van vooroordelen, maar op basis van informatie.

Hoe effectief is etnisch profileren? NU - Het laatste

Een generatie geleden noemden we het alleen niet etnisch profileren maar discriminatie, en het ging toen niet om Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond maar om Surinamers. Al vijfendertig jaar geleden beklaagden zwarte automobilisten zich erover dat ze voortdurend door de politie langs de weg werden gezet zonder dat daar aanleiding voor bestond Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) denkt niet dat het invoeren van stopformulieren een effectief middel is om etnisch profileren door agenten tegen te gaan etnisch profileren. Ook de Nationale ombudsman heeft zich al eens met de kwestie bemoeid. In het rapport 'Uit de rij gehaald' maakt de Nationale ombudsman duidelijk dat etnisch profileren niet mag en dat bij de werkwijze van de Koninklijke Marechaussee discriminatie op de loer ligt. Dit alles heeft niet tot wezenlijke verbeteringen geleid Profileren is complex, effectief en gerechtvaardigd Minister Asscher riep op tot een debat over discriminatie naar aanleiding van het incident met een rapper. VVD-minister Van der Steur zei dat etnisch profileren niet goed is. Zijn partijgenoot Zijlstra zei dat het er nu eenmaal bij hoort Niet effectief. Bureau Beke, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, concludeert wel dat de Amsterdamse politie een aantal stappen in de goede richting heeft gezet. Maar het huidige beleid dat etnisch profileren tegen moet gaan is nog onvoldoende ingevoerd om ook effectief te zijn

Niet alle allochtonen zijn misdadigers maar er zitten wel flink wat rotte appels tussen.Daarom is etnisch profileren effectief politiewerk.Het is vervelend om vaak gestopt te worden maar het leven is nou eenmaal oneerlijk.Veiligheid van burgers is belangrijker dan gevoelens van mensen.En dan komt-ie: Als we allemaal nou gewoon Nederlanders zouden zijn in plaats. Je zou denken dat, na alle discussie over het fenomeen, inmiddels wel duidelijk mag zijn wat etnisch profileren is. Maar de verslaggeving van RTV Rijnmond vandaag maakt duidelijk dat er toch nog wat mensen zijn die het niet begrepen hebben: Ehm, neen. Verkeerscontroles, waarbij de politie op een vast punt een fuik neerzet en alle [ Onder etnisch profileren wordt in deze dagvaarding verstaan: het gebruik door de KMar, zonder objectieve en redelijke rechtvaardiging, van criteria zoals ras, kleur, taal, religie, nationaliteit of nationale of etnische afkomst bij de uitvoering van MTV

Mensenrechtendialoog: Oplossingen voor etnisch profileren

Etnisch profileren is discriminerend en niet effectief bij het bestrijden van criminaliteit. Deze discriminerende controles moeten stoppen. Op deze pagina kun je jouw melding doorgeven aan de antidiscriminatievoorzieningen aangesloten bij Discriminatie.nl Etnisch profileren als self fullfilling prophecy. Het is niet duidelijk hoe groot dit effect is, en het is zeker niet de enige verklaring voor de grote verschillen in criminaliteit tussen groepen, maar het is wel een effect waar serieus rekening mee gehouden mag worden Etnisch profileren is kwalijk en niet noodzakelijk, aldus hoogleraar Ashley Terlouw. Wat is etnisch profileren precies? Om snel te kunnen reageren in verschillende situaties heeft de mens een aangeboren of aangeleerde neiging om te categoriseren. Op basis van stereotype kenmerken van een groep wordt er over een individu geoordeeld. Dit kan leiden tot overhaaste conclusies

Kortom een wat omslachtige omschrijving van het bij wet verboden 'etnisch profileren'. Of Rutte en andere bewindslieden al vóór 2019 echt wisten wat de gevolgen waren van de etnische radar van. Volgens minister Van der Steur (Veiligheid & Justitie) en de politietop is etnisch profileren door agenten geen structureel probleem, maar nieuw onderzoek trekt dat in twijfel. Bijna 40 procent van de proactieve controles van mensen met een niet-Nederlands voorkomen is niet 'objectief en redelijk' te rechtvaardigen Het kabinet 'sluit niet uit' dat er nog meer pijnlijke feiten naar boven komen over het etnisch profileren door de Belastingdienst. Wilma Kieskamp 17 januari 2021 , 21:0 » Politieleiding noemt etnisch profileren onprofessioneel en niet effectief Er komt daarom een speciale cursus die bijdraagt aan meer bewustzijn hoe de valkuil van etnisch profileren werkt, aldus de politie. Deze cursus reikt ook alternatieven aan hoe agenten kunnen reageren op bepaalde situaties

Etnisch profileren is voor het object nooit leuk, maar doordat er veel teveel ophef over bestaat, ontgaat mensen de voordelen en inherente logica. Het zal veel mensen niet fijn in de oren klinken, maar etnisch profileren is in de eerste plaats een kwestie van omstandigheden Etnisch profileren. Het preventief mensen aanhouden, omdat ze aan een etnisch profiel voldoen, mag volgens de wet niet. Er moet een duidelijke aanwijzing zijn: je mag best iemand aanhouden als er. UTRECHT - De Utrechtse politiedistrictschef Johan van Renswoude is duidelijk. Etnisch profileren is uit den boze en niet effectief. Artikel 1 uit de Grondwet is daar helder over en de instructie voor politiemedewerkers ook. Je mag niet selecteren op basis van ras of etniciteit

Bewezen effectieve maatregelen tegen etnisch profileren

Als je niet de omvang van etnisch profileren in kaart brengt, kun je ook niet meten of etnisch profileren afneemt - of juist toeneemt. Zo komt Nederland niet uit de discussie over etnisch profileren. De politie moet laten zien dat ze etnisch profileren effectief tegengaat.. Etnisch profileren, vat ik haar positie even samen, is een bedrieglijke zie-je-wel-machine. Het is je reinste struisvogelpolitiek: wat je niet opschrijft, bestaat niet. Het maakt effectief beleid voeren deels onmogelijk, tot ieders schade, en voedt vooral onderling wantrouwen en wilde veronderstellingen

Etnisch profileren - Amnesty Internationa

 1. atie en etnisch profileren in alle lagen van de overheid (ingezonden 20 mei 2020). van eenieder in de politie en effectief politieoptreden5. de klager het niet eens is met deze beslissing dan kan hij/zij zich wenden to
 2. deren van etnisch profileren
 3. eel feit is gepleegd, met als oogmerk cri

Etnisch profileren. Dit noemen we etnisch profileren. Het is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht. Etnisch profileren is schadelijk voor de mensen die het treft, draagt bij aan stigmatisering van etnische minderheden, tast het vertrouwen in de overheid aan en blijkt niet effectief bij de. Wat moeten we doen om de relatie tussen politie en jongeren te verbeteren en etnisch profileren tegen te gaan? Daarvoor zijn momenteel meerdere interventies in gebruik die politie, maatschappelijke organisaties en zelfstandigen inzetten. Kennisplatform Integratie & Samenleving deed een verkennende studie naar deze interventies 'Etnisch profileren' is een vorm van discriminatie en daardoor in strijd met de mensenrechten. Het draagt bij aan een negatieve beeldvorming over etnische minderheden, schaadt de legitimiteit van de Nederlandse politie en de Nederlandse overheid, en is niet effectief voor de bestrijding van criminaliteit Er is er geen empirisch onderzoek dat een verband legt tussen etnische registratie door de overheid en meer veiligheid. Verder is etnische registratie voor veiligheidsbeleid niet bijzonder effectief en kan het leiden tot etnisch profileren: Het gebruik van veralgemeniseringen gebaseerd op ras, etniciteit, religie of nationale herkomst Etnisch profileren: het roept nogal wat emotie op in ons land. Eerder schreef mijn gewaardeerde collega hier al een indrukwekkend stuk over op deze site. We weten allemaal dat huidskleur of ethische achtergrond er niet toe leiden dat iemand crimineel wordt

Etnisch profileren is niet enkel discriminerend, het heeft ook verschillende andere negatieve gevolgen. Het is stigmatiserend en kan bijdragen aan het versterken van bestaande vooroordelen in de • klachten grondig, onpartijdig, transparant en effectief te behandelen Antidiscriminatiebureau's, Amnesty International en Control Alt Delete dringen al jaren aan op maatregelen tegen etnisch profileren. Vandaag spannen ze, samen met twee individuele burgers, een rechts zaak aan tegen de Nederlandse staat vanwege etnisch profileren van de Koninklijke Marechaussee op luchthavens. We vragen de rechter een grens te trekken en een einde te maken aan discriminerende.

Dit komt mede door de aandacht die de artiesten Typhoon en Mr. Probz aan het onderwerp geven. Zij werden meerdere keren aangehouden in hun auto, omdat deze niet bij hun profiel zou passen. Hoewel etnisch profileren in alle aspecten van politiewerk kan voorkomen, ligt het vergrootglas met name op preventief politiewerk Maar zulke acties vindt Halsema 'niet erg effectief'. D66, DENK en Bij1 is het weinig effectief en bestaat er de vrees dat het uitmondt in etnisch profileren Etnisch profileren mag niet omdat het niet past in het plaatje van (veelal linkse) politici. Er is genoeg draagvlak onder de rest van de bevolking om te profileren, alleen de etnische minderheden. Etnisch profileren heeft niets met staande houding te maken, het gaat om het jagen op die doelgroep, selectief reageren tegen die doelgroepen etc etc etc een jong persoon in een dure auto is niet meteen een crimineel en waarom het verschil als henk van 22 of siad van 22 jaar die dure auto rijd, das absurd en het bagatelliseren van zulke incidenten is nog erger dan de daad zelf Etnisch profileren komt voor bij identiteitscontroles en andere politieacties, en in de behandeling van minderheden door de politie. Etnisch profileren is niet alleen schadelijk voor de getroffen individuen en gemeenschappen, het vermindert ook de effectiviteit van de politie en ondermijnt de capaciteit om misdrijven op te lossen en te voorkomen en algemene veiligheid te verzekeren

Nieuws Onderzoek etnisch profileren: mannen van kleur twee keer zo vaak gecontroleerd 41 procent van de mannen met een niet-westerse achtergrond in Amsterdam werd in het afgelopen jaar door de. Dit is etnisch profileren. Dat is een vorm van discriminatie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden. Regering beschermt burgers niet tegen discriminatie. De minister van Defensie en de staatssecretaris van Justitie en Veiligheid zijn verantwoordelijk voor grenscontroles door de Koninklijke Marechaussee

Etnisch profileren: een groot probleem - Sargass

Etnisch profileren - Wikipedi

 1. atie. Zeker als overheidsorgaan moet je burgers beschermen tegen dit soort onrecht. Kijk, ik heb een goede opleiding en een goede baan. Ik overleef het wel
 2. De Zin- Snede Etnisch Profileren Werd In Amerika Afgeschaft Met Een Juich En De Donker Achter Zittend Man En/ Of Vrouw Mocht Zelfs In Het Midden Komen! Een Voorbeeld Van Etnisch Profileren Ontstond In Amerika. In Montgomery Te Verenigde Staten Ontstond Gekte Nadat Een Passagier Werd Aangehouden Wegens Huid- Kleur Om De Plek In De Bus
 3. atie die in strijd is met de mensenrechten en het Nederlands recht en is dus verboden. Regering beschermt burgers niet tegen discri

Home » Blog » Opinie » Mohamed onderzoekt etnisch profileren. Mohamed onderzoekt etnisch profileren. In opinie door Controle Alt Delete op 11-06-2015 | 09:11. Een paar dagen nadat uit onderzoek van antropoloog Mutsaers opnieuw bleek dat Nederlandse agenten zich op grote schaal en structureel schuldig maken aan discriminatie, presenteert Blikopeners een minidocumentaire over etnisch profileren Etnisch profileren moet door politie en politiek worden erkend als een probleem en hiertegen moeten effectieve maatregelen worden getroffen. Volgens ons kan dit door duidelijke richtlijnen voor en registratie van controles, degelijke afhandeling van klachten en een goed opgeleide politie SP-raadslid Peter Kwint: Het aanzien van de politie staat onterecht onder druk en door het probleem van etnisch profileren te tackelen zou dit aanzien verbeterd kunnen worden. PvdA-raadslid Sofyan Mbarki: Politiecontrole op basis van uiterlijk is niet juist, niet nodig en niet effectief Politieke partij Denk lost weer een verkiezingsbelofte in. Nadat de partij in 2016 al een onderzoek naar etnisch profileren binnen het overheidsbestel wilde starten, begint het nu een meldpunt De Belastingdienst heeft etnisch geprofileerd bij de controle van aangiften voor de inkomstenbelasting. Dat blijkt uit onderzoek van Trouw en RTL Nieuws. De Belastingdienst hanteert vijf criteria om burgers te selecteren voor een extra controle. Eén van de criteria was het hebben van een dubbele nationaliteit. De andere criteria zijn niet bekend. Het onderzoek toont aan dat Lees Etnisch.

Wellicht meer vondsten over etnisch profileren Belastingdienst 20 januari 2021 / in In de media / door hans Het kabinet sluit niet uit dat er meer informatie boven water komt over etnisch profileren door de Belastingdienst

maatregelen om etnisch profileren tegen te gaan minder vrijblijvend moet zijn. De norm dat een proactieve c ontrole altijd gebaseerd moet zijn op een objectiveerbare grond en dat dit niet vrijblijvend kan zijn, is hiervoor de basis. Om etnisch profileren te voorkomen, wordt er met name ingezet op 3 Kamerstukken II, 2016 -2017, 30950, nr 105 Etnisch profileren heeft niets te maken met discriminatie, zoals door velen wordt beweerd. Profileren is een harde wetenschap die zich niet laat beïnvloeden door emoties, hoe confronterend dit ook is voor de betrokkenen. Ik zal proberen u aan de hand van een praktijksituatie duidelijk te maken wat etnisch profileren precies is In de praktijk betekende dat dat ze niet meer werden aangeleverd door de gemeente, maar dat de oude gegevens nog wél her en der beschikbaar waren. De belastingdienst blijkt deze gegevens bijvoorbeeld tot in 2020 bewaard en in elk geval tot 2015 gebruikt te hebben om etnisch te profileren, bijvoorbeeld bij controles op de belastingaangifte.

Politieaanpak van etnisch profileren in Amsterdam

 1. Echter, in uw artikel van vandaag op Joop.nl, getiteld: De Valstrik van Etnisch Profileren, stelt u me in de argumentatie achter uw stelling toch enigszins teleur: Wie het kwaad raciaal, etnisch of in de context van wereldgodsdiensten positioneert, kan het niet bestrijden zonder mensen aan te pakken op grond van hun huidskleur, hun afkomst, hun achternaam, hun geloofsovertuiging.
 2. Politie 020 gaat niet effectief handhaven want dat is 'etnisch profileren' en dat 'willen we in Amsterdam echt niet'. . @BLIKOPENER3331. Vrijdag 28 februari 2020 om 14:19. Bericht afkomstig van Twitter. Amsterdam De terughoudendheid van de Amsterdamse politie bij preventief fouilleren blijft voorlopig intact
 3. In de dagvaarding stellen de eisers dat etnisch profileren ook niet effectief is. PILP boekte onlangs succes bij de Haagse rechtbank toen risicoprofileringssysteem SyRI werd verboden vanwege schending van de privacy. Een van de eisers in de zaak tegen etnisch profileren is Mpanzu Bamenga uit Eindhoven
 4. Politie: etnisch profileren; En dat moeten we niet willen . Door wat ik aan signalementen bij de zogenaamde High Impact Crimes hoor over de mobi tijdens een dienst, kan ik de focus op bepaalde groepen wel begrijpen. Ik denk dat als de opstellers van het rapport een paar diensten mee zouden draaien,.
 5. Een nieuwe app waarmee burgers kunnen klagen over etnisch profileren door de politie, leverde maar 10 Heb toen gezegd dat ik dat z.g. ethnisch profileren nu dus niet meer Dat de statistieken zo zijn kunnen de agenten in kwestie niets aan doen en dat zij pogen zo effectief mogelijk pogen hun werk te doen is prijzenswaardig gezien de.

Etnisch profileren betekent dat mensen op basis van hun huidskleur al dan niet worden aangehouden en gecontroleerd. Etnisch profileren heeft veel impact op mensen van kleur die ermee te maken hebben gehad, maar ook voor naasten en hun gemeenschap. Het veroorzaakt wantrouwen tussen politie enerzijds en Amsterdammers van kleur anderzijds Pagina 2 van 7 Kenmerk 2020-0000363329 7. Kunt ueendit onderzoek zodanigvanverbreden dat het niet alleen gaat over afhandeling van klachten, maar ook naar het hele fenomeen etnisch profileren i

Dit bepaalt mede of iemand wel of niet uit de rij wordt gehaald. Ook hanteert de Koninklijke Marechaussee algemene risicoprofielen waarin etniciteit voorkomt, zoals mannen die snel lopen, goed gekleed zijn en die er 'niet Nederlands' uit zouden zien. Dit is etnisch profileren Etnisch profileren gaat over wie je bent en niet om wat je hebt gedaan. Stelling 2: Gecontroleerd worden door de politie duurt maar even, daar moet je niet over klagen De meerderheid van het publiek is het niet eens met de tweede stelling

Met etnisch profileren haal je wel het tuig van de straat, het gebeurt nog te weinig. Etnisch profileren is niet meer dan een voorzorgsmaatregel. Er moet meer etnisch geprofileerd worden Etnisch profileren door de politie is een uiting van discriminatie. Het is niet alleen een kwestie van racisme: het kan juist ook je kleding zijn die te 'straat' is. Onze film is onderdeel van deze discussie: in dit geval is wat de twee groepen onderscheidt niet hun kleding, maar hun huidskleur. We leven in Nederland met heel veel vooroordelen Etnisch profileren zou standaard beleid moeten worden bij de politie, is zeer effectief... Zijn huidskleur kan hij niet veranderen. Na Typhoons aanhouding spreekt de linkse politiek zijn afschuw uit over etnisch profileren. Diederik Samsom is er zelfs 'verdrietig en boos' over. Minister Van der Steur geeft toe dat etnisch profileren bij de politie voorkomt, maar zegt in één moeite door 'dat het niet structureel is'

Etnisch profileren - niets is wat het lijk

Agenten vinden het terecht dat ze etnisch profileren Trou

Mededeling - 5 december 2016. Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Kuzu (Groep Kuzu/Öztürk) van uw Kamer aan de Minister van Veiligheid en Justitie over etnisch profileren in Nederland (ingezonden 4 november 2016) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie is ontvangen Politie mag niet etnisch profileren in verkeer. 01 nov. 2016 in De bescherming na de eerste dosis van het Pfizer-vaccin blijkt minder effectief dan men aanvankelijk dacht Etnisch profileren is daarvan een voorbeeld, net zo goed als pesten en voortrekken. Je mag van iedere politiemedewerker en zeker van de politieleiding verwachten dat ze alert zijn op dit gedrag. Daarmee is de zaak niet gedaan

Politie spreekt berichten etnisch profileren keeper

Etnisch profileren is kwalijk en niet noodzakelijk

Doe niet zo bangelijk over etnisch profileren. Brenadette de Wit, 1 juni 2016. Daarnaast worden de verschillende methodes die zijn opgericht om etnisch profileren binnen de politie-eenheid effectief aan te pakken besproken Van der Steur ziet niets in stopformulieren tegen etnisch profileren Geplaatst op 4 okt 2016 om 14:39 door Redactie van Rechtennieuws.nl Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) denkt niet dat het invoeren van stopformulieren een effectief middel is om etnisch profileren door agenten tegen te gaan De Nederlandse staat wordt woensdag/vandaag door enkele individuen en mensenrechtenorganisaties gedagvaard voor het etnisch profileren door de marechaussee, de Nederlandse militaire politie of. Amnesty luidde in 2013 al de noodklok over etnisch profileren. We moeten nu constateren dat het niet gelukt is om etnisch profileren uit te bannen. Linda Voortman: Ik weiger me daarbij neer te leggen en dien daarom een motie in. De politie moet zo snel mogelijk een pilot starten met zogenaamde 'stopformulieren', waarop geregistreerd wordt wie er staande wordt gehouden en waarom Veilig, medemenselijk en rechtvaardig BIJ1 streeft naar een samenleving die veilig is voor iedereen. Wij vinden dat we als samenleving een gezamenlijke plicht hebben om misdaad te voorkomen en om veiligheid te garanderen. Dat betekent dat we kansenongelijkheid moeten aanpakken. En dat, wanneer mensen de fout in gaan, we ze de mogelijkheid moeten bieden om [

Rechtszaak over discriminerende controles op luchthavensWat de PVV Den Haag en Controle Alt Delete met elkaar
 • GSM als GPS tracker.
 • Annihilation Quantum.
 • Lumos Spell.
 • Raptor dino.
 • WooCommerce 50 off second item.
 • Recept seizoensgroenten augustus.
 • Wicked games chords.
 • Loopsheidbroekje Teckel.
 • Simmental dunne lende.
 • Folder Etos week 39.
 • A6 afgesloten.
 • MP5 Airsoft.
 • Frans Heslinga.
 • LEGOLAND Resort.
 • Dashlane.
 • Kippenren met nachthok.
 • Online inchecken ML Tours.
 • Commando wiki.
 • Brand Boskoop.
 • Verbetertraject tips werknemer.
 • Team America Durka Durka.
 • Chicken pox shingles.
 • Frans Heslinga.
 • Sasha Obama insta.
 • Operatie incontinentie bij mannen.
 • Nuclear bomb radius.
 • Nike Air Max 200.
 • Edelsteen creativiteit.
 • Yoga Pilates Rotterdam.
 • Stichting Orion Meppel.
 • Parkeergarage Watermolenwal Helmond.
 • Tekst uit afbeelding verwijderen online.
 • Suppen Friesland.
 • Eigen koffer maken.
 • Wat is hyperkeratose.
 • Dipsaus yoghurt.
 • Aziatisch eten Velp.
 • Ducati jas.
 • Shell Helix Ultra Professional AV L 0W30 (1 liter).
 • Stars Hollow.
 • Nieuwe Kirby.