Home

Eenzijdige fietsongevallen

Bij een groot deel van de fietsongevallen is sprake van een eenzijdig ongeval oftewel een ongeval waarbij geen andere verkeersdeelnemer betrokken is. Vaak is dat een val van de fiets. Bij de SEH-behandelingen in verband met letsel door een fietsongeval, was in 2012 bijna twee derde van de fietsers (61%) gewond geraakt door een eenzijdi Opmerkelijk is het hoge aantal eenzijdige ongevallen. Dat zijn ongelukken in je eentje. Denk aan een botsing met een paaltje of een valpartij doordat je tegen een stoeprand fietst. Zestig procent van de verkeersslachtoffers onder fietsers raakt ernstig gewond na een eenzijdig ongeluk, zo'n 5.000 per jaar Eenzijdig fietsongevallen (fietsongevallen waarbij alleen de fietser zelf betrokken is) komen veel voor in Nederland. Geschat wordt dat er zo'n 46.000 ongevallen per jaar zijn te betreurenin Nederland. Omgerekend naar de situatie in Haarlem betekent dus dat er naar schatting 460 eenzijdige fietsongevallen per jaar zijn te betreuren

Methorst noemt het aantal éénzijdige fietsongevallen 'gigantisch': 3 x zoveel als tweezijdige ongevallen. En hij constateert dat ongevallen met obstakels (paaltjes) toenemen. Het gaat bij de eenzijdige ongevallen om zeer grote aantallen slachtoffers, totaal 40% van de in LIS opgenomen slachtoffers In een brief aan de kamer stelt minister Schultz dat een aanvullende analayse leert dat het grootste deel van de stijging van het aantal ernstig gewonden verklaard wordt door een toename van het aantal eenzijdige ongevallen onder oudere fietsers. Van alle ernstig gewonden in 2010 was 60% fietser

Maar voor 10.000 mensen per jaar eindigt een eenzijdig fietsongeval op de spoedeisende hulp van het ziekenhuis. Het aanbrengen van wegmarkering op fietspaden kan een belangrijke bijdrage leveren aan het verminderen van het aantal eenzijdige fietsongevallen en het aantal ernstig verkeersgewonden Zo zouden 6% van de eenzijdige fietsongevallen ontstaan door hobbels en kuilen in de weg. Daarnaast wijst SWOV erop dat een fiets een evenwichtsvoertuig is dat altijd een gebruiksrisico kent, waardoor veel ongelukken deels te wijten zijn aan deze inherente eigenschappen van de fiets Aanleidingen daarvoor kunnen zijn een slechte staat van het wegdek, plotselinge obstakels als paaltjes en stoepranden of zachte bermkanten. Eenzijdige ongevallen vormen slechts 2,3% van alle geregistreerde fietsongevallen in Antwerpen, waarvan driekwart op wegvakken en slechts een kwart op kruispunten Vooral paaltjes allerhande die naast of op het fietspad of de weg staan zijn de boosdoener. Zeker in de winter en de herfst neemt het aantal eenzijdige fietsongevallen zonder betrokkenheid van andere weggebruikers toe. Dat ligt aan de gladheid die in die seizoenen vaker voorkomt dan in de lente of de zomer

Zij fietst tegen de midden geleider, komt ten val en raakt ernstig gewond. Zij spreekt de gemeente als wegbeheerder aan, omdat de weginrichting niet voldoet aan de daaraan te stellen (veiligheids)eisen. Hierdoor ontstond er een gevaar dat er eenzijdige fietsongevallen konden plaatsvinden, welk gevaar zich in dit geval heeft verwezenlijkt Eenzijdige fietsongevallen. De meeste fietsongevallen zijn eenzijdige ongevallen. Dat betekend dat er geen sprake is van meerdere betrokken partijen. Statistieken wijzen uit dat 2 van de 3 ongevallen met de fiets een eenzijdig ongeval betreft. Het kan bijvoorbeeld gaan om een val van de fiets. Tweezijdige en/of meerzidige fietsongevallen

Doordat er nu meer zicht is op waar deze eenzijdige fietsongevallen gebeurd zijn en hoe deze ontstaan zijn, kunnen provincie en gemeenten in de toekomst veel gerichter maatregelen treffen. Op dit moment worden de data uit deze registratie reeds gebruikt in analyses naar onveilige situaties, zoals bijvoorbeeld in de analyse van de problematiek op de Amsterdamsestraatweg Bij een aanrijding tussen een motorvoertuig en een fietser of voetganger jonger dan 14 jaar, krijgt deze altijd 100% van de schade vergoed. Dat geldt ook als de automobilist niets valt te verwijten. Dit is alleen anders als de bestuurder van het motorvoertuig kan bewijzen dat het kind de aanrijding opzettelijk heeft veroorzaakt Uit de discussie kwam al snel naar voren dat paaltjes een belangrijke oorzaak kunnen zijn van eenzijdige fietsongevallen. Diverse deelnemers deelden ervaringen in hun gemeente of regio rond dit type fietsongevallen. Iedereen was het eens dat paaltjes op fietspaden extra aandacht verdienen in ontwerpen. Workshopronde Oorzaken eenzijdige fietsongevallen Bekijken we vervolgens de eenzijdige ongevallen in wat meer detail, dan blijkt het vrijwel uitsluitend te gaan over valpartijen, weliswaar met verschillende oorzaken (Fig. 3) Van een deel is de oorzaak helaas onbekend, mede omdat deze niet altijd werd vermeld Het grootste deel van de stijging van het aantal ernstig gewonden in het verkeer is te verklaren uit een toename van het aantal eenzijdige ongevallen onder oudere fietsers. Van alle ernstig gewonden in 2010 was 60% fietser. Hiervan bleek het in 86% om een eenzijdig ongeval te gaan. Hiervan was in de helft van alle gevallen was het slachtoffer ouder dan 54 jaar

Minder eenzijdige fietsongevallen door simpele aanpassingen van de berm. Vergevingsgezind fietspad houdt fietsers op het rechte pad. 09 december 2015. Jaarlijks zijn liefst 45.000 fietsers slachtoffer van eenzijdige ongevallen Met name inzicht in de locaties en ontstaanswijzen van eenzijdige fietsongevallen ontbrak bij beleidsmakers van de provincie Utrecht. Deze groep is ondervertegenwoordigd in de politieregistratie omdat de politie bij dergelijke ongevallen meestal niet opgeroepen wordt In meer dan de helft van de fietsongevallen betreft het eenzijdige ongevallen (in de berm, uit de bocht, tegen paaltje). In 2015 alleen al zijn er 11.000 zwaargewonden te betreuren door eenzijdige fietsongevallen. Onze conclusie: fietsmarkering is een kosteneffectieve en snel inzetbare maatregel om de fietsverkeersveiligheid te verbeteren

Meer eenzijdige ongevallen

Eenzijdig verkeersongeval Is er echter sprake van een eenzijdig ongeval, dan moet er vaak worden uitgezocht of de wegbeheerder hiervoor aansprakelijk is. De praktijk leert ons namelijk dat eenzijdige fietsongevallen vaak worden veroorzaakt door zaken als scheefliggende tegels, kieren of hobbels in het wegdek Daarom is de rechtbank van oordeel dat een redelijk uitleg van artikel 3.2 sub 5 van de polisvoorwaarden, gelezen in het licht van de polisvoorwaarden als geheel - waaronder de definitie van het begrip 'verkeersongeval', zoals dat op meerdere plaatsen in de polisvoorwaarden terugkomt - meebrengt dat eenzijdige fietsongevallen niet zijn gedekt onder de polis, omdat daarbij geen motorrijtuig. Sarina Petri: We zien dat het gebruik van fietsen nog steeds groeit, maar helaas daarmee ook het aantal ongelukken. 20% van de fietsongevallen vinden in het donker plaats. Met een goede fietsverlichting verlaag je het risico op een ongeluk met 20%

Meer eenzijdige fietsongevallen - Fietsersbond Regio Haarle

De cijfers van de verzekeraars geven zelfs nog een te positief beeld van de onveiligheid: (eenzijdige) fietsongevallen leveren namelijk meestal geen schadeclaims op bij de verzekeraars. Er gebeuren veel ongevallen met de fiets waarbij relatief veel gewonden vallen. De cijfers worden daarmee dus eigenlijk nog ongunstiger. Signaa Ik vind het belangrijk dat het aantal hoofd- en hersenletselgevallen onder kinderen door eenzijdige fietsongevallen wordt gereduceerd. Daarom sta ik in beginsel positief tegenover het vrijwillig stimuleren van fietshelmgebruik onder kinderen en ben ik geïnteresseerd in de effecten voor de Nederlandse situatie Er vallen jaarlijks vijftig doden bij eenzijdige fietsongevallen en tienduizenden fietsers per jaar moeten na een ongeluk naar het ziekenhuis. Correctie melden . Deel dit artikel Ze zijn een belangrijke oorzaak van eenzijdige fietsongelukken. Door deze eenzijdige ongelukken vallen jaarlijks 50 doden en maar liefst 46.000 gewonden. Fietspaaltjes zijn hier in één op de vier gevallen debet aan, blijkt uit onderzoek van de groep verkeerspsychologie van de Rijksuniversiteit Groningen Zo worden eenzijdige fietsongevallen (ongevallen zonder botsing) bijvoorbeeld niet altijd in de data opgenomen, omdat de politie dan vaak niet ter plaatse komt. Om meer inzicht te krijgen in regionale gegevens en informatie over ongevalslocaties heeft VeiligheidNL, in opdracht van de provincie Utrecht, dit jaar voor het eerst ook gebruik gemaakt van ambulancedata uit de regio Utrecht

Fietsberaadpublicatie 19a - Fietsberaad

In het arrest van 12 december 2008, LJN: BD3129 is geoordeeld dat de verzekeringsplicht ook geldt voor eenzijdige fietsongevallen in het ver-keer. Het betrof toen een werkneemster van een thuiszorgorganisatie die tijdens haar werk op de fiets viel wegens gladheid Kramer: 'Kinderen fietsen naar school in druk verkeer maar zijn nog onervaren. Als ze vallen, vallen ze op hun hoofd. Een fietshelm vangt de klap op en dat kan het verschil zijn tussen een hersenschudding en onherstelbaar hersenletsel. Jaarlijks worden zo'n 500 kinderen opgenomen met hoofd-hersenletsel na eenzijdige fietsongevallen Eenzijdige fietsongevallen vormt de grootste groep van alle verkeersongevallen, die bovendien nog snel toeneemt (3). Ook fietsers zelf vinden een goede verharding van het grootste belang. In een enquête onder fietsers werd het onderwerp het belangrijkste gevonden uit een rijtje van zeven onderwerpen (5) 1. Eenzijdige fietsongevallen (230 doden + zwaargewonden/jaar) Geen andere weggebruiker betrokken (botsingen tegen paaltjes, valpartijen, ) Onoplettendheid, snelheid, slechte zichtbaarheid, slechte toestand van het wegdek, gladheid, Risico is groter voor elektrische fietser (hoger Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Delft. Geacht college, Kent u het bericht dat in diverse kranten (zie bijvoorbeeld de bijlage) is verschenen dat fietspaaltjes de oorzaak zijn van veel eenzijdige fietsongevallen

Deze groep is ondervertegenwoordigd in de politieregistratie omdat de politie bij dergelijke ongevallen meestal niet opgeroepen wordt. Doordat de provincie en de gemeentes zo een beter beeld krijgen waar deze eenzijdige fietsongevallen gebeurd zijn en hoe deze ontstaan zijn, kunnen zij in de toekomst veel gerichter maatregelen treffen Spoedeisende hulpbezoeken als gevolg van fietsongevallen met een elektrische fiets kwamen vooral (83%) voor bij fietsers vanaf 55 jaar. Ook waren fietsongevallen op elektrische fietsen weer significant vaker eenzijdige fietsongevallen. Het totaal aan ziekenhuiskosten door fietsongevallen was 440 miljoen euro in 2018 (VeiligheidNL, 2019) Aangevuld met een informatiecampagne om fietsers, in het bijzonder gebruikers van elektrische fietsen beter bewust te maken van het risico op eenzijdige fietsongevallen. Dit is dringend nodig. Als je de cijfers bekijkt zie je dat het risico op eenzijdige fietsongevallen in dit segment zeer hoog is, zegt Mercedes Van Volcem

Frank Borgman en Jaap Kamminga, Fietsersbond. Kortweg. 10 jaar 'Fietsbalans' van de Fietsersbond levert een indicatie op van de verkeersveiligheid van fietsers afgezet tegen het groeiend fietsgebruik 3. eenzijdige fietsongevallen. Zoals vermeld in de vorige studie is de infrastructuur zelden de hoofdoorzaak van het ongeval, maar is deze niettemin een factor die ertoe bijgedragen heeft door een gebrek aan leesbaarheid of afstem-ming aan de omgeving. Een meer aangepaste fietsinrichting of verbetering van de leesbaarheid va

Bekend is dat BRON bijna geen eenzijdige fietsongevallen bevat. Bij registratie van alle fietsongelukken zouden alle ballonnen tegen elkaar aanliggen. Gouda is een en al knelpunt voor de fietsers. Figuur 7. Aantal fietsgewonden gaat toenemen zonder krachtige maatregelen (SWOV rapport r-2018 In de gemeente Raalte zijn op diverse locaties fietspaaltjes te vinden. Handig om automobilisten te weren van de fietspaden, maar regelmatig ook de oorzaak van eenzijdige fietsongevallen. Om de veiligheid op fietsroutes te verbeteren, verwijdert de gemeente zoveel mogelijk fietspaaltjes Dit is ook de groep die vooral zorgde voor een opvallende stijging van het aantal eenzijdige fietsongevallen de afgelopen jaren. Nationale Fietstelwee Veel fietsers schatten het risico van gemotoriseerd verkeer ten onrechte veel hoger in en onderschatten het risico op eenzijdige fietsongevallen. In een interview op Radio 1 heeft een van de onderzoekers, de heer de Geus, gesteld dat het risico op zware eenzijdige fietsongevallen veel groter is met elektrische fietsen en speedpedelecs

Paaltjesongevallen - Fietsberaa

 1. De noodzaak hiervan wordt al jaren bevestigd door het hoge aantal eenzijdige fietsongevallen, dat circa de helft van alle verkeersgewonden omvat. Het aanbrengen van wegmarkering lijkt - naast het verbreden van fietspaden - een veiligheidsmaatregel die bovendien snel uitvoerbaar is
 2. Handig om automobilisten te weren van de fietspaden, maar regelmatig ook de oorzaak van eenzijdige fietsongevallen. De gemeente schat dat ongeveer de helft van de paaltjes blijft behouden. Op deze locaties voorziet Raalte het wegontwerp rondom de paaltjes van een inleidende markering met ribbels (indien daar voldoende ruimte voor is)
 3. - Maatregelen om eenzijdige fietsongevallen terug te dringen - Verbeteren veiligheid op kruisingen met verkeerslichten - Specifieke aanpak voor kwetsbare leeftijdsgroepen (16-24 jaar o.a.) - Extra aandacht voor relatief gevaarlijke vervoermiddelen. - Toepassing van voorspelmodellen om risicos in kaart te brengen. Korte introductie
 4. Eenzijdige fietsongevallen door obstakels. Fietspaaltjes en andere obstakels op en langs het fietspad veroorzaken eenzijdige ongevallen. Hoe veel het er zijn is alleen te schatten omdat deze ongevallen niet in de reguliere ongevalsstatistieken zijn opgenomen. Er zijn in verschillende onderzoeken wel schattingen van gedaan. En die liegen er niet om
 5. deren van het grote aantal eenzijdige fietsongevallen en het aantal ernstig verkeersgewonden

Aan de hand van correlaties in de data is voor ieder wegvak een risicoprofiel opgebouwd, wat aantoont wat de factoren zijn die het verkeersveiligheidsrisico op een weg(vak) vormen - bijvoorbeeld een te smal, onverlicht fietspad met veel bochten en veel eenzijdige fietsongevallen de kans op eenzijdige fietsongevallen (toezegging EHMV-13003). Vraag 5: Bent u bereid om - in navolging van de verkeershotspots - op grond van de input van de ziekenhuizen en artsen een lijst aan te leggen van plekken waar relatief veel enkelvoudige fietsongelukken plaatsvinden

Deze maatregelen moeten eenzijdige fietsongevallen verminderen. De gemeente heeft hieraan gehoor gegeven en zo werden op maandagochtend 21 september gemeentewerkers geïnstrueerd hoe een voor hun nieuw soort witte ribbelmarkering rond paaltjes moet worden aangebracht Fietsongevallen nederland. Vergevingsgezind fietspad houdt fietsers op het rechte pad Minder eenzijdige fietsongevallen door simpele aanpassingen van de berm Jaarlijks zijn liefst 45.000 fietsers slachtoffer van eenzijdige. In het nieuws: 74.400 fietsongevallen in Nederland in 2016 Het gaat hier dus uitsluitend om eenzijdige fietsongevallen of ongevallen tussen twee (of meerdere) fietsers onderling. Richting een toekomstbestendig fietspad Loendersloot Groep en KeuzeWeg hebben in samenwerking met CROW en in opdracht van provincies Utrecht en Noord Brabant en Stadsregio MRDH een onderzoek gedaan naar manieren om een veiliger en toekomstbestendiger fietspad te realiseren In de gemeente Raalte zijn op diverse locaties fietspaaltjes te vinden. Handig om automobilisten te weren van de fietspaden, maar regelmatig ook de oorzaak van eenzijdige fietsongevallen. Om de veiligheid op fietsroutes te verbeteren, verwijdert de gemeente zoveel mogelijk fietspaaltjes. Lees verder

Ouderen vaak slachtoffer van eenzijdig fietsongeval

fietsongevallen heeft één of meer aan infrastructuur gerelateerde factoren als (mede)oorzaak. Dat zijn er in totaal 23.000! De Fietsersbond maakt zich uiteraard zorgen over het stijgend aantal gewonde fietsers en roept gemeenten op alles te doen wat in hun macht ligt om het risico op eenzijdige fietsongevallen op gemeentegrond te voorkomen De ongelukkig dame noemt het een heuveltje en persoonlijk leg ik liever de nadruk op stoepranden midden op de weg. In een onderzoek van 2000 wordt al geconcludeerd dat van alle obstakels die eenzijdige fietsongevallen veroorzaken de stoeprand bovenaan staat, 36% tegen 18% met paaltjes. Zie: Frequentie en oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen De FIOD heeft gisteren invallen gedaan in drie bedrijfspanden en zes woningen in de omgeving van Rotterdam en Den Haag. Mogelijk hebben de bedrijven via schijnconstructies grote partijen bier en. Het Regionaal Orgaan Verkeersveiligheid Zeeland (ROVZ) gaat een onderzoek doen naar eenzijdige fietsongevallen van vijftigplussers in de provincie

De Standaard Podcast - #195: ‘Putten en paaltjes kunnen

Frequentie en oorzaken van enkelvoudige fietsongevallen

is bij de eenzijdige fietsongevallen. Er vindt te weinig onderhoud plaats, zeker buiten de bebouwde kom. Omdat het daar rustiger is, hebben wegbe-heerders er minder aandacht voor, zegt Wim Bot, beleidsadviseur bij de bond. En, een tikje teleurstellend voor ons vertrouwen in de overheid: wegbe-heerders (meestal gemeenten) volge Grip op enkelvoudige fietsongevallen - Fietsberaa 7.5.4 Eenzijdige fietsongevallen op hellingen 68 7.6 Bijzondere verkeersdeelnemers 69 7.7 Organisatorische aandachtspunten 69 7.7.1 Monitoring 69 7.7.2 Communicatie 71 8 OPLOSSINGSRICHTINGEN EN TOEKOMSTIGE BELEIDSUITGANGSPUNTEN 73 9 UITVOERINGSPROGRAMMA 87 10 COLOFON 88 Veel eenzijdige fietsongevallen door infrastructuur Tools Veel eenzijdige fietsongevallen door infrastructuur. Published on 20 October 2011 07:00, edited on 20 October 2011 20:40 (468 times viewed) 0. De Fietsersbond vraagt de Nederlandse gemeenten met klem niet te bezuinigen op de kwaliteit en het onderhoud van fietsvoorzieningen fietsongevallen zonder gemotoriseerd verkeer betreft eenzijdige onge-vallen.45 1.3 Verzamelen van best practices Om gemeenten van elkaar te laten leren bij het verbeteren van de fiets-veiligheid zijn in drie stappen best practices verzameld: 1. Er is een internetenquête uitgezet onder álle Nederlands

Ouderen vaak slachtoffer bij eenzijdige fietsongevallen

Donderdag 11 juni berichtte De Standaard op haar voorpagina over een studie over eenzijdige fietsongevallen. Citaat: 'Paaltjes zijn heel gevaarlijk', zegt professor Bas de Geus, die voor de VUB het ­onderzoek voerde. 'Die staan vaak in het midden van het fietspad, om auto's tegen te houden. Maar een aanrijding daarmee tegen 15 of zelfs 2 Eenzijdige fietsongevallen, door paaltjes, opstaande stoepranden en andere opstakels. In de binnenstad is nu op veel plaatsen de stoeprand verzonken in het wegdek. Het juryrappor De markering kan fietsveiligheid een impuls geven en moet vooral het aantal eenzijdige fietsongevallen terugdringen. Het ontwerp is ontwikkeld vanuit het perspectief hoe weggebruikers informatie verwerken. Een zeer aanwezige dubbele middenmarkering benadrukt visueel het bestaan van twee weghelften;.

23.000 eenzijdige fietsongevallen door gebrekkige infrastructuur. De Fietsersbond vraagt de Nederlandse gemeenten met klem niet te bezuinigen op de kwaliteit en het onderhoud van fietsvoorzieningen. In 2010 kwamen bij eerste hulpposten 46.000 fietsers binnen die een enkelzijdig ongeval, dus zonder 'botspartner', hadden gehad - Maatregelen om eenzijdige fietsongevallen terug te dringen - Verbeteren veiligheid op kruisingen met verkeerslichten - Specifieke aanpak voor kwetsbare leeftijdsgroepen (16-24 jaar o.a.) - Extra aandacht voor relatief gevaarlijke vervoermiddelen. - Toepassing van voorspelmodellen om risico's in kaart te brengen In 2014/2015 kwamen de ambulancedata in beeld. Uit een eerste pilot, die door SWOV is uitgevoerd, blijkt dat die een nuttige aanvulling bieden. Dit geldt vooral bij ongevallen waar de politie niet bij betrokken is, zoals eenzijdige fietsongevallen De impact van eenzijdige fietsongevallen moet vooral worden beperkt door een inhaaloperatie in de veiligheid van onze infrastructuur. Een fietshelm wentelt die verantwoordelijkheid af op de fietser, terwijl de oorzaak (deels) bij de wegbeheerder ligt (veiligheids)eisen. Hierdoor ontstond er een gevaar dat er eenzijdige fietsongevallen konden plaatsvinden, welk gevaar zich in dit geval heeft verwezenlijkt. De gemeente vindt dat er sprake is van een reguliere verkeersinrichting, die niet als gebrekkig kan worden aangemerkt

Onnodig gevaar van paaltjes, ze moeten weg! - Fietsersbond

Fietsers - Wat zijn de belangrijkste oorzaken van

Fietsongevallen en Infrastructuur demonstratie van verrijkte ongevalsanalyse in Politiezone Antwerpen Tim Asperges Vlaanderen Fietsland! 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 - risico fietsgebruik Maar veilighei In eerdere rechtspraak werd een dergelijke aansprakelijkheid van de werkgever vanwege de schending van de verzekeringsplicht al aangenomen in geval van auto-ongevallen tijdens werktijd (dit is onder meer beslist in de Februari-arresten), eenzijdige fietsongevallen tijdens werktijd (dit werd beslist in het arrest Maatzorg/ Van der Graaf, waarin een thuishulp zich per fiets naar de verschillende. Proeven worden in de diverse gemeenten uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen in samenwerking met Adviesbureau Royal Haskoning DHV. Uit de resultaten van de onderzoeken moet duidelijk worden welke infrastructurele maatregelen geschikt zijn om het groeiende aantal eenzijdige fietsongevallen met ouderen in te dammen. Project in cijfer In de gemeente Raalte zijn op diverse locaties fietspaaltjes te vinden. Handig om automobilisten te weren van de fietspaden, maar regelmatig ook de oorzaak van eenzijdige fietsongevallen. Om de veiligheid op fietsroutes te verbeteren, verwijdert de gemeente zoveel mogelijk fietspaaltjes. Niet alle fietspaaltjes verdwijnen. Ongeveer de helft blijft behouden, om te voorkomen dat automobilisten. Eenzijdige fietsongevallen, waarbij geen andere verkeersdeelnemer is betrokken, zijn goed voor 81 procent van het aantal fietsongevallen. Ook hier loopt één op de vijf slachtoffertjes letsel op aan hoofd en hals. E-mail Facebook Twitter LinkedIn Google+ WhatsApp. Auteur: Redactie

op eenzijdige fietsongevallen, naar voren gekomen die de fietsveiligheid kunnen verbeteren zoals kantmarkering, verwijderen van paaltjes, gladheidsbestrijding en educatieve maatregelen bijvoorbeeld onder senioren. Fietsplan Heumen 7. Provinciaal en regionaa auto's. Daarnaast viel 19% van de slachtoffers bij eenzijdige fietsongevallen, 5% bij fietsers die tegen een obstakel aan fietsten en betrof 10% fietsers die gewond raakten in botsing met een personenauto. Weggebruikers op een brommer of scooters raakten gewond door botsing met een personenauto (6%) of door eenzijdig te vallen (6%) ontwerpfout en onnodig risico op eenzijdige fietsongevallen. De vraagsteller lijkt te doelen op een veilige berm voor fietsers. Dit voor het stuk binnen het project en gaat door naar het fietspad buiten de kom. Binnen de kom zijn de bermen afgeschermd middels banden, de fietsers komen zodoende niet in de berm terecht Fietsongevallen in Zeeland 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Inleiding 5 2 Methoden 6 2.1 Databronnen 6 2.2 Analyse 7 3 Resultaten 8 3.1 SEH-bezoeken en opnamen door fietsongeval 8 3.2 Oorzaak van het ongeval 9 3.3 Letsel door fietsongevallen 9 3.4 Kosten van zorg en verzuim door letsel 10 3.5 Omstandigheden van het ongeval 1

In Nederland vinden talloze eenzijdige fietsongevallen en ongelukjes plaatst op fietspaden vanwege onzichtbare stoepranden, palen en andere barrières. De kans op dergelijke ongevallen is tien keer hoger in het donker. E-mail Facebook Twitter LinkedIn Google+ WhatsApp. Auteur: Redactie Eenzijdige fietsongevallen en Fietspaaltjes Nadat wij eind augustus 2011 de gemeente Vlissingen in het kader van de landelijke Fietsersbond actie om aandacht hadden gevraagd voor eenzijdige fietsongevallen en daarbij onze nota over overbodige fietspaaltjes op het hoofdfietsroutenetwerk hadden meegestuurd, heeft het even geduurd voordat de gemeente daarop heeft gereageerd ‎Bij maar liefst 83 procent van de zware fietsongevallen is geen ander voertuig betrokken. Fietsers zijn zich daar bovendien amper van bewust. Waar ligt de oorzaak van veel fietsongevallen dan wel? En wat kunnen we eraan doen? We spraken erover met binnenlandredacteur Jef Poppelmonde en Wies Callen

Voor het eerst meer doden op de fiets dan in de auto NO

Dat is soms daadwerkelijk een probleem, stelt Berry den Brinker, die als onderzoeker aan de Vrije Universiteit van Amsterdam is gespecialiseerd in eenzijdige fietsongevallen. De minimale breedte. Eenzijdige fietsongevallen (= val van fiets ) worden apart beschreven. Met behulp van gegevens uit de doodsoorzaken statistiek (Statistiek niet-natuurlijke dood , Centraal Bureau voor de Statistiek, CBS) wordt de sterfte ten gevolge van aan vallen gerelateerde letsels Zij stelt zich op het standpunt dat de weginrichting niet voldeed aan de daaraan te stellen (veiligheids)eisen, waardoor een gevaar op het ontstaan van eenzijdige fietsongevallen ontstond, welk gevaar zich in dit geval heeft verwezenlijkt

eenzijdige fietsongevallen archief - Fietsersbond Regio

DELTA Ride for the Roses Duchenne Heroes Ladies Night Rid Resultaten cijferanalyse Uit de analyse van de cijfers kan voor de Nederlandse situatie worden vastgesteld dat meer dan de helft van alle fietsongevallen onder kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 19 jaar eenzijdige ongevallen zijn Holtjesstraat Almelo Zoals op meer plekken in Almelo wordt het fietsverkeer in de Holtjesstraat geregeld door middel van drempels met stoepranden midden op de weg. Ze zijn slecht zichtbaar en fietsers en stoepranden zijn een slechte combinatie. Onlangs kwam er weer iemand ten val. De foto toont de situatie van april 2017. De paaltjes zijn Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's.

SOAB Breda

Aansprakelijkheidsvraagstukken bij fietsongelukken - WA

Deze twee redenen: toenemende drukte op fietspaden en meer kennis van eenzijdige fietsongevallen geven voldoende noodzaak voor goede markering en belijning van fietspaden. Het CROW lijkt, zeker nu het Fietsberaad onderdeel uitmaakt van het CROW, de meest logische partij om dit op te pakken en er richtlijnen voor te maken; zeker nu er al een onderzoek loopt naar inrichtingskenmerken voor. ffi PROVINCIE:: UTRECHT De aantallen in de tabel kunnen niet gebruikt worden voor trendanalyse, omdat de registratiegraad en de kwaliteit van registratie van ongevallen in de periode 2011-2014 sterk verminderd was en sindsdien langzaam verbeterd. Daamaast dient opgemerkt te worden dat enkelvoudige of eenzijdige fietsongevallen, waarlcij geen andere verkeersdeelnemers betrokken waren, nog.

Paaltjeschaos in 2020 | Oversteekplaats, StedelijkOp weg naar een veiliger fietspad - Loendersloot
 • Tiptoi Starterset Wereldatlas.
 • Van Dijk Plastisch chirurg.
 • Kaarten Formule 1 Zandvoort uitverkocht.
 • IKEA LIATORP bureau.
 • Yakitori saus plus.
 • Jeans Centre klantenservice.
 • Leuke Fantasie namen.
 • Paradigma over jezelf.
 • Chinese appelvink kopen.
 • Hoe werkt chroma key.
 • Behangpapier.
 • Bowl set Blokker.
 • Godsdienstvrijheid afschaffen.
 • Scholenmarkt spijkenisse 2019.
 • Velgen Kreidler.
 • Color Reus review.
 • Tycho maan.
 • Nieuwbouw in Bergen (NH).
 • Profielfoto Instagram zwart.
 • Marktplaats schleich.
 • 3 topsporters die beweren dat topsport gezond is.
 • Voorzetkamer inhalator.
 • La cocotte pannen.
 • Mokken IKEA.
 • Dier wat Gideon van de engel moet offeren.
 • De Nieuwe Wereld TV.
 • Hamster buizen set.
 • Myspace logo.
 • Kortingscode Wehkamp.
 • Edit YouTube videos online.
 • Tafel reparatie hout.
 • Twilight 2020.
 • Deccan Traps.
 • Spreuk dankbaarheid vriendschap.
 • Ayurvedische keuken.
 • Auto trilt na vervangen distributieriem.
 • Homeros Ilias.
 • Regenboog lelies kopen.
 • Phentermine te koop.
 • Neil Young nummers.
 • Naam leesclub.