Home

Salarisnummer Defensie

4 - Salarisnummer één klik hoger: wat is de klikmaand

Je ziet daar ook je salarisnummer. Je zou dus denken dat als je op 0 begint, je na 7 jaar altijd salarisnummer 7 hebt. Maar toch is ook dat niet zo. Het hoofd defensieonderdeel kan jou namelijk een hoger salarisnummer toekennen, als hij vindt dat jij daarvoor in aanmerking komt. En het hoofd defensieonderdeel kan jouw 'klik' ook achterwege laten CAO. Arbeidsvoorwaardenakkoord Defensie 2018 - 2020. Militairen. Voor militairen zijn verschillende regelingen van toepassing. Helaas zijn deze regelingen niet overzichtelijk in een cao-boekje terug te vinden Defensie is naast werkgever ook een groot opleidingsinstituut. Binnen jouw vakgebied kun je jezelf op allerlei manieren ontwikkelen of doorgroeien naar een hogere functie. Naast dat je zelf verantwoordelijk bent voor je ontwikkeling, houdt Defensie je loopbaanontwikkeling ook goed in de gaten

Cao en salarisschalen defensie voor 202

Het salarisnummer van de korporaal van de Koninklijke Landmacht of van de Koninklijke Luchtmacht, die wordt bevorderd tot korporaal der eerste klasse, wordt met één verhoogd. Deze verhoging is niet van invloed op de datum van de jaarlijkse verhoging van het salarisnummer, bedoeld in artikel 7, vierde lid.relaties Bezoekadres: Ametisthorst 20, Den Haag Postadres: Postbus 93037, 2509 AA Den Haag Tel. 070-3155111. Voor uitgebreide contactinformatie kijk hier >>> met salarisnummer 0: € 114,21; b. met salarisnummer 1: € 130,52; c. met salarisnummer 2: € 146,84; d. met salarisnummer 3 of hoger: € 163,15 de directeur Defensie Materieel Organisatie, voor zover het betreft de Defensie Materieel Organisatie, dat in de bijlage A wordt gevonden in de voor de ambtenaar geldende salarisschaal en salarisnummer, in voorkomend geval verhoogd met de aanvulling op het salaris, bedoeld in artikel 4 van het Besluit personenchauffeurs defensie, of het. Defensie (Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie) en tot wijziging van enkele besluiten in verband met technische Salarisnummer bij aanstellin Indien het salarisnummer van een militair, na bevordering, lager is dan het laagste salarisnummer waarvoor bij zijn nieuwe salarisschaal een bedrag is opgenomen, wordt de militair door de bevelhebber een hoger salarisnummer toegekend, zodanig.

Salaris bij Defensie - WerkenbijDefensie

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Defensie, C. L. J. van Lent van 25 mei 1981, nr. PP81/091/1244; Overwegende, dat het wenselijk is de bepalingen inzake de rechtstoestand van de militaire ambtenaren van de krijgsmacht aan te passen aan de thans dienaangaande bestaande inzichten en opvattingen Werken bij Defensie vereist natuurlijk een flinke lichamelijke en geestelijke inzet. Omdat dit wordt gewaardeerd biedt Defensie een prima basissalaris aan. De hoogte van het salaris is uiteraard afhankelijk van welke rang je bekleedt en welke ervaring je hebt trede 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H2 H1 P SA TOIO 0 1.681 1.716 1.750 1.791 1.858 1.992 2.261 2.579 2.835 2.709 3.637 4.406 5.039 5.294 5.740 6.218 6. Hier vind je de salaristabellen voor leraren, onderwijsondersteunend personeel en (adjunct)directeuren in het primair onderwijs behorend bij het cao-akkoord CAO PO 2019-2020: Salaristabellen per 1 januari 2021; Salaristabellen per 1 juli 2020. Historie Hieronder zijn ook oudere salaristabellen te downloaden 11 Air Manoeuvre Brigade. Luchtmobiele militairen verplaatsen zich te voet, met lichte voertuigen, per helikopter of transportvliegtuig. Als 11 Luchtmobiele Brigade samenwerkt met het Defensie Helikopter Commando (DHC) en 336 Squadron van de luchtmacht, vormen ze 11 Air Manoeuvre Brigade (11 AMB). De A ir Manoeuvre Brigade is wereldwijd binnen 20 dagen inzetbaar

Dit houdt in dat Defensie hen, bij voldoende functioneren, een aanstelling garandeert voor onbepaalde tijd. Bij de inschaling in salarisnummer hanteren wij de nota salarisnummer bij aanstelling. Relevante werkervaring, opgedaan vanaf je 24 e jaar, wordt meegenomen bij de inschaling In het aanstellingsbesluit staan ook de afspraken over uw indiensttreding, zoals uw salarisschaal, het salarisnummer en de datum waarop uw salaris voor de 1e keer wordt verhoogd als u naar behoren functioneert. Soms zijn het aanstellingsbesluit en de akte van aanstelling in 1 document samengevoegd Salarisnummer Luitenant ter zee der 2e klasse, Oudste categorie Luitenant ter zee der 1e klasse Kapitein-Luitenant ter zee Kapitein ter zee Commandeur Schout bij nacht . Vice-Admiraal * Luitenant-Admiraal * 13 € 3.473,47 14 € 3.554,86 15 € 3.639,67 16 € 3.698,61 17 € 3.752,53 € 3.805,85 Bij aanstelling wordt aan de in artikel 5 bedoelde ambtenaar het salaris toegekend, dat in de voor hem geldende salarisschaal is vermeld achter het salarisnummer 0. 2. Van het bepaalde in het vorige lid kan worden afgeweken door het toekennen van een hoger salaris, ingeval daartoe naar het oordeel van het bevoegde gezag aanleiding bestaat

Inkomstenbesluit militairen - Ministeriële- en Defensie

Ministerie Van Defensie 50 Plus vacatures. Herintreden: Sergeant (1) Infanterie, Herintreden: Sergeant (1) Genie, Herintreden: Soldaat Artillerie en meer op Indeed.co Complete uitleg van uw loonstrook. Alle begrippen worden op een heldere en toegankelijke manier uitgelegd Check daarom uw salarisstrook, defensie haalt via de CODE 12 geld van uw salaris en boekt deze over naar een ING bankrekening. CODE12 is vakbondscontributie het rekeningnummer is die van Marine Sanatorium Fonds (MSF) een stichting van de vakbond VBM. Indien u geen lid bent van deze vakorganisatie of het lidmaatschap ooit heeft opgezegd Ziehier de salaristabellen uit de vigerende CAO. Daarin kun je de beoogde functie en rang terugvinden. Aan de militair van 20, 21, 22 of 23 jaar en ouder wordt bij aanstelling respectievelijk ten minste salarisnummer 1, 2, 3 of 4 toegekend. Vervolgens gaat het normaal gesproken per jaar een salarisnummer omhoog

Salaris - Vakbond voor burger en militair defensiepersonee

 1. Ministerie Van Defensie Hbo Wiskunde vacatures. Projectleider (m/v), Mechanical Engineer (m/v), Vlieger (vwo/havo+p) en meer op Indeed.co
 2. Waar de Aoo onderofficier bij salarisnummer 30 al klaar is met salaris-stapjes gaat de officier ineens wel rustig door naar salarisnummer 38. De onderofficier staat heden ten dage, zeker met de huidige inkrimping, vaker aan het einde van zijn salaristrede dan de officier
 3. - Salarisnummer 24 Gijs - Adjudant Landmacht - 47 jaar - Salarisnummer 27 Huidige situatie Effect onderhande-laarsakkoord Maandsalaris € 4.188,25 € 4.456,27 VEB € 322,50 € 343,13 Totaal per maand- € 4.510,75 € 4.799,40 Uit te keren EJU perjaar € 3.216,58 € 4.454,48 Vakantieuitkering per jaar € 4.020,72 € 4.278,0
 4. Het salarisnummer van de korporaal van de Koninklijke Landmacht of van de Koninklijke Luchtmacht, die wordt bevorderd tot korporaal der eerste klasse, wordt met één verhoogd. Deze verhoging is niet van invloed op de datum van de jaarlijkse verhoging van het salarisnummer, bedoeld in artikel 7, vierde lid
 5. - Salarisnummer 26 - Vaart 10,5 etmaal, waarvan 2 ZZF-dagen Huidige situatie Effect inzet Defensie € 3.224,17 € 3.437,90 VEB € 283,73 € 302,53 Vaartoelage € 716,10 € 1.030,35 ZZF € 115,44 € 333,37 € 4.339,44 € 5.104,1
 6. g bereikt over hoe de beschikbare loonruimte zoals benoemd in de bovensectorale loonruimteovereenkomst 2015-2016 voor de sector Defensie wordt besteed
 7. De Rijksoverheid is jaarlijks maar liefst acht miljard euro kwijt aan personeelskosten voor de 110.000 werknemers die ze in dienst heeft. Omdat bij elke afdeling en voor elke functie een andere salarisschaal wordt gehanteerd bij de overheid, zit er vanzelfsprekend flink wat verschil tussen alle verschillende salarissen

wetten.nl - Regeling - Inkomstenbesluit militairen ..

 1. Een leraar in het basisonderwijs en speciaal onderwijs verdient tussen € 3.100 en € 5.850 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dat staat in de cao primair onderwijs (cao po)
 2. derd pensioenperspectief iedere tabel wordt uitgegaan van een vast verschil tussen leeftijd en salarisnummer (L - S). Voor bevorderingen is maar één tabel van toepassing
 3. salarisnummer: een aanduiding, bestaande uit een getal of uit een letter en een getal, die in een salarisschaal voor een salaris is vermeld; salarisschaal: een als zodanig in een van de bijlagen van deze cao vermelde reeks van genummerde salarissen; umc: een openbaar of bijzonder academisch ziekenhuis, genoemd in onderdeel i, onder

Duidelijk overzicht van de actuele cao en salarisschalen binnen het onderwijs. Bijgewerkt tot en met 2021 De Minister van Defensie Voor deze De Hoofddirecteur Personeel P.F.M. Reesink Schout-bij-nacht. BIJLAGE INKOMSTENREGELING BURGERLIJKE AMBTENAREN DEFENSIE 9 mei 2005. Nr. P korporaal der eerste klasse van de Koninklijke landmacht of de Koninklijke luchtmacht met een salarisnummer 7, maar. Salaris defensie. Index » defensie. actieve topics nieuwe topics. abonnement iBood bol.com Vodafone Ziggo Coolblue vrijdag 2 april 2010 @ 19:49:08 #1. Bob-B In Bob we trus voorschriften zijn immers de rang en het salarisnummer bepalend voor het salaris van een militair. Willen we dat anders doen, dan moet daar over gesproken worden waar het hoort: aan de overlegtafel tussen Defensie en de vakbonden. De hoofddirecteur personeel was klip en klaar. Namens de staatssecretaris gaf hij aan dat er aan deze nota gee

Je salarisnummer is afhankelijk van het salarisnummer dat je had ten tijde van ontslag, hoe lang geleden je met ontslag bent gegaan en wat je sinds die tijd aan werkervaring hebt opgedaan. Na heraanstelling zijn verder de vigerende regels en arbeidsvoorwaarden van toepassing. HERINTREDEN: KORPORAAL LOGISTIEK, BEVOORRADING & TRANSPOR Je salarisnummer is afhankelijk van het salarisnummer dat je had ten tijde van ontslag, hoe lang geleden je met ontslag bent gegaan en wat je sinds die tijd aan werkervaring hebt opgedaan. Na heraanstelling zijn verder de vigerende regels en arbeidsvoorwaarden van toepassing. Ministerie van Defensie Fulltime Nieuw.

wetten

Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie - Wetten

IBM - Inkomstenbesluit militairen - Artikel 4. Vaststelling salarisschalen De salarisschalen voor militairen zijn opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage A of B , die blijkens het opschrift betrekking heeft op het krijgsmachtdeel waartoe de militair behoort.Artikel 5. Salaris De militair heeft aanspraak op een salaris dat wordt bepaald met inachtneming van:a. het krijgsmachtdeel. Volgens de voorschriften zijn immers de rang en het salarisnummer bepalend voor het salaris van een militair. Willen we dat anders doen, dan moet daar over gesproken worden waar het hoort: aan de overlegtafel tussen Defensie en de vakbonden. De hoofddirecteur personeel was klip en klaar Heb je relevante werkervaring buiten Defensie, 21, 22 of 23 jaar en ouder wordt bij aanstelling respectievelijk ten minste salarisnummer 1, 2,. Door Maarten Kerkhofs Al eerder op deze blog heb ik beschreven hoe mijn psychologisch onderzoek bij defensie bevestiging van je aanstelling en word Pagina 1 van circa 248.000 resultaten voor salaris majoor defensie - 0.057 sec Ministerie Van Defensie, Koninklijke Marine vacatures. Hoofd Logistiek Defensie Helikopter Commando, Kok (m/v), Verpleegkundige (m/v) en meer op Indeed.n

Salarisnummer defensie, je ziet daar ook je salarisnummer

De nieuwe cao Huisartsenzorg is definitief (juni 2019) en loopt van 1 maart 2019 tot en met 31 december 2020. De cao 2019-2020 is op 16 april 2020 algemeen verbindend verklaard (avv). CAO huisartsenzorg (1 maart 2019 t/m 31 december 2020) Salarisschaal cao huisartsenzorg (per 1 april 2020) De verhoging van de lonen is in [ | ZORG bij Defensie. Je kunt hierbij denken aan jouw salaris, het verlof waar je recht op hebt en hoe het met jouw reiskosten, huisvesting en voeding, sporten en opleidingen is (salarisnummer 0) KM Matroos der 3e klasse € 922,24 bruto Matroos eder 2 klasse € 960,99 brut Wat is een Onderwijsassistent? Een onderwijsassistent of onderwijsassistente is een medewerker op een basisschool, in het voortgezet of het speciaal onderwijs. De onderwijsassistent assisteert de leraar met verschillende taken, zoals eenvoudige routinematige inhoudelijke taken, begeleidende taken en administratieve taken. De onderwijsassistent is niet verantwoordelijk voor wat er in de klas.

• Heb je relevante werkervaring buiten Defensie, dan kan je een hoger salarisnummer krijgen, voor zover je die ervaring hebt opgedaan in de leeftijd van 24 jaar en ouder Je salarisnummer is afhankelijk van het salarisnummer dat je had ten tijde van ontslag, hoe lang geleden je met ontslag bent gegaan en wat je sinds die tijd aan werkervaring hebt opgedaan. Na heraanstelling zijn verder de vigerende regels en arbeidsvoorwaarden van toepassing Art. 50 Artikel 50 Inkomstenbesluit burgerlijke ambtenaren defensie - Artikel 50. Oefentoelage 1. In dit artikel wordt verstaan onder:a. etmaal: een tijdsbestek van 24 uur aaneengesloten;b. oefening: een oefening, als bedoeld in artikel 30a, onderdeel k, van het Burgerlijk ambtenarenreglement defensie;c. ZZF-dag: een zaterdag, zondag of feest- en gedenkdag, als bedoeld in artikel 31g, eerste.

het salarisnummer 1, 2, 3 of 4 toegekend. Reservisten jonger dan 20 jaar krijgen het nummer 0. Reservisten van 24 jaar blijven dat jaar op trede 4. • Aan de reservist wordt, voor ieder jaar dat hij ouder is dan 24 jaar, een extra salarisnummer toegekend. Van alle reservisten die al eerder werden aangesteld wordt het bestaande salarisnummer Anderen zijn werkzaam op poli's van ziekenhuizen, in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en bij arbodiensten. Maar ook bij verpleeg- en verzorghuizen, asielzoekerscentra, bloedlabs, het Ministerie van Defensie en bij multinationals met reizende werknemers vinden we doktersassistenten Je salarisnummer is afhankelijk van het salarisnummer dat je had ten tijde van ontslag, hoe lang geleden je met ontslag bent gegaan en wat je sinds die tijd aan werkervaring hebt opgedaan. Om bij Defensie te kunnen werken, moet je over een goede fysieke conditie beschikken Defensie hanteert voor overwerk de 'Regeling vergoeding voor overwerk, onregelmatigheid, beschikbaarheid en bereikbaarheid (VROB)'. Dit salarisnummer wordt in de regel jaarlijks met één verhoogd. Als grondslag voor de berekening van uw salaris wordt een bruto maandsalaris van 885, gehanteerd Je stroomt gewoon in in de naasthogere rang met bijbehorend salarisnummer welke langer doorlopen met kleinere stappen... Zo ingewikkeld is het allemaal niet. Maar goed, van alle voorspellingen die jij hier in de loop der jaren gedaan hebt mbt defensie is er nog geen enkele uitgekomen... Dus wat dat betreft..

Wat doet een Doktersassistent? Een Doktersassistent bij een huisarts heeft meer administratieve taken dan die in een ziekenhuis. De Doktersassistent is vaak het eerste aanspreekpunt voor patiënten. Hij of zij plant afspraken in, ontvangt patiënten tijdens spreekuur en verstrekt (medische) informatie aan patiënten of betrokkenen 1 Vergelijkingsoverzicht nieuw SBK 2012 met huidige SBK (SBK 2004) Thema s Nieuw SBK 2012 Huidige SBK (SBK 2004) Vergelijking SBK 2012 met huidige SBK Toepassing (overgangsbeleid) SBK 2012 is van toepassing op: - reorganisaties die zijn gerelateerd aan beleids- of startbrief; - reorganisaties, waarvan het beleidsvoornemen dateert van na 31 december 2011; - medewerkers die na 31 december 2011. Baan Herintreden: (2e/1e) Luitenant Personeel & Organisatie op Werkzoeken.nl. Heb je recent (tussen nu en 6 jaar geleden) ontslag genomen. Nettoloon berekenen uit bruto salaris voor 2018 . De CAO Defensie geldt voor het burgerpersoneel van Defensie. In de CAO heeft CNV Overheid afspraken gemaakt over onder andere salaris, pensioen, werktijden, arbeidsomstandigheden, verlofregelingen en veilig en gezond werken De afspraken die in de CAO 2017-2019 zijn gemaakt over de structurele loonsverhogingen zijn verwerkt in de salaristabellen

Zorgverzekering voor iedereen met een relatie tot defensie

§ 6.1 Uw salarisschaal . De salarisschalen staan in dit hoofdstuk van de cao. Een van deze salarisschalen geldt voor u. Welke dit is, is afhankelijk van uw functie en de salarisschaal die daaraan in het Functiegebouw Rijk is verbonden. Als voor u geen functie in het Functiegebouw Rijk geldt, en uw salarisschaal ook niet is geregeld in het specifieke deel van deze cao, dan heeft uw werkgever. salarisnummer een aanduiding, bestaande uit een getal of uit een letter en een getal, dat in een salarisschaal voor een salaris is vermeld; e. maximumsalaris Dit besluit wordt aangehaald als Bezoldigingsbesluit burgerlijke ambtenaren defensie. Top of the Document. Ministerie van Defensie Location: null, Netherlands. Salary: negotiable / month Job type: Full-Time Posted: 23 hours ago Category: Salaris en voorwaarden. Salaris. Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen. 9-jan-2021 - Bekijk het bord ODB acties van Erik Jurriëns op Pinterest. Bekijk meer ideeën over krijgsmacht, gebakken peren, pensioenfonds Baan Herintreden: Adjudant Korps Commando Troepen op Werkzoeken.nl. Heb je recent (tussen nu en 6 jaar geleden) ontslag genomen als.

Salaris, salarisschaal en bezoldiging - P-Direkt P-Direk

AAC. De Advies- en Arbitragecommissie, ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1984 (Staatsblad 1984 317) die sinds 1985 op verzoek van overlegpartijen binnen de sector Rijk en daarbuiten, tot taak heeft te adviseren en arbitrale uitspraken te doen over in het overleg gerezen geschillen Ministerie van Defensie Location: null, Netherlands. Salary: negotiable / month Job type: Full-Time Posted: 6 hours ago Category: Salaris en voorwaarden. Salaris. Je startsalaris is afhankelijk van je leeftijd, opleidingsniveau en ervaring. Naarmate je kennis en ervaring toenemen. Je salarisnummer is afhankelijk van het salarisnummer dat je had ten tijde van ontslag, Voordrachten verhogen uw kansen op een sollicitatiegesprek met Ministerie van Defensie 2x. Bekijken wie u kent. Vacaturemeldingen inschakelen. Kapitein in Den Haag . Aan Uit

Zorgverzekering Zorgzaam Zorgpakketten op maa

Of neem Defensie waar militairen die op oefening of missie gaan niet doorbetaald krijgen in het weekend en dat ze, ondanks een oefen-/uitzendtoelage, Het hoogste salarisnummer in schaal L12 verdient ruim 2x zoveel als de persoon met het laagste salarisnummer in schaal L12 Bij de bepaling van de loonkosten, dat wil zeggen de kosten die het Rijk als werkgever maakt, worden de volgende kostencomponenten meegenomen: a) bruto salaris; b) vakantie-uitkering; c) eindejaarsuitkering; en 5 Door de beperking 'bezoldigd volgens BBRA 1984' vallen onder meer het ministerie van Defensie, de Politie en de Rechterlijke Macht buiten deze definitie. Salarisnummer Soldaat der 3e klasse Soldaat der 2e klasse Soldaat der 1eSoldaat der 1e klasseklasse Korporaal Korporaal der 1e klasse Sergeant Sergeant der 1e klasse Sergeant-Majoor Adjudant-Onderofficier Vaandrig/Kornet . 0 € 988,26 € 1.029,79 € 1.261 Ook wanneer je nog in opleiding bent bij Defensie ontvang je al salaris.. De salarisschalen van Defensie kan ik nooit vinden op het net als ik ze nodig heb. Omdat er misschien andere collega's zijn met datzelfde probleem zal ik ze op de ODB site publiceren, ook die in de toekomst Salarisschalen voor de militairen van de Koninklijke Landmacht Soldaat der 1e klasse Salarisnummer 2e Luitenant 1e Luitenant Kapitein Majoor Luitenant-Kolonel Kolonel Brigade-Generaal Generaal-Majoor Luitenant-Generaal * Generaal * 6 € 2.424,57 € 2.505,45 7 € 2.548,11 € 2.630,08 8 € 2.668,83 € 2.756,44 9 Salaris bij Defensie.

Salaris defensie. Salaris, toelagen en vergoedingen Alles over het salaris, vakantiegeld, de eindejaarsuitkering en het inkomen bij ziekte vindt u in het Inkomstenbesluit militairen (IBM). Salarisnummer Soldaat der 3e klasse Soldaat der 2e klass . Defensie Bekijk online vacatures in de branche doktersassistente in geheel Nederland op de grootste vacaturebank Doktersassistenten van Nederland Onderstaand vindt u alle informatie over de CAO voor het primair onderwijs (basisonderwijs), bijvoorbeeld de volledige tekst van de CAO, actuele berichten, salarisverhogingen tijdens de looptijd van de CAO, premie-overzichten en links naar relevante websites salarisnummer: een aanduiding van het nummer van een salaris, bestaande uit een getal of uit een letter en een getal, het in dienst komen om gehoord te worden omtrent een bij de Kroon of bij de minister van defensie ingediend bezwaarschrift. Artikel 3:23 Overlijdensuitkering. 1

Ministerie van Defensie Defensie

Salarisnummer Soldaat der 3e klasse Soldaat der 2e klasse Soldaat der 1eSoldaat der 1e klasseklasse Korporaal Korporaal der 1e klasse Sergeant Sergeant der 1e klasse Sergeant-Majoor Adjudant-Onderofficier Vaandrig/Kornet. Defensie en de vakbonden voor Defensiepersoneel maken afspraken over arbeidsvoorwaarden

 • Slowbro or Slowking.
 • Es boom.
 • Funderingsbalken Karwei.
 • Paleis Florence museum.
 • Regimenten Nederlands Indië.
 • Steve Backshall dodelijkste 60.
 • Hornet sting.
 • Grote antieke Franse spiegel.
 • Safari cache legen Mac.
 • Appeltaart Rudolf van Veen.
 • Burger King Whopper prijs.
 • Camping du Lac Gap.
 • Prijs Jaguar SUV.
 • Con te partirò betekenis.
 • I.t.t. afkorting.
 • Ger gem beroepingswerk.
 • Verlichting winkel Hasselt.
 • Libanese recepten mezze.
 • Loonindexering 2020 ambtenaren.
 • Feriolo camping.
 • Yamaha FJR 1300 Test 2006.
 • Luca Varess douchedeur ervaringen.
 • Hortensia prijs.
 • Meervoud lade.
 • Lipidenspectrum betekenis.
 • Integraal membraaneiwit hydrofoob.
 • Gezond vegan bakken.
 • Symbolen op wasmachine Samsung.
 • Tinker Bell 2.
 • Oefeningen zwemmen.
 • Harry Potter delen.
 • Chris Brown dierenarts.
 • Soorten noten.
 • Groepsaccommodatie irrland.
 • Lichaam reinigen van parasieten.
 • Pacemaker en autorijden.
 • LED lichtbak negatieven.
 • Mena Suvari films.
 • Anisocorie oorzaken.
 • BARTS Handschoenen grijs.
 • Zoete aardappel, gehakt paprika.