Home

Indicatie adenotonsillectomie

Concluderend blijkt dat er matig bewijs is dat een adenotonsillectomie effectief is bij de indicatie (adeno)tonsillitis. Daarbij zijn, de GRADE methodologie hanterend, deze conclusies zwakker dan de conclusies van de ZATT-richtlijn uit 2007. Een punt van aandacht is verwijsindicaties vanuit de eerste lijn naar de tweede lijn Er werden één systematische review en vier studies gevonden over de effectiviteit van (A)TE bij kinderen voor recidiverende bovenste luchtweginfecties (Van Staaij 2005, McKee 1963, McKee 1963, Mawson 1967, Van Staaij 2004) 621. Bij de uitstekend herwerkte NHG-Standaard Acute keelpijn hebben we één groot bezwaar te maken, namelijk over de indicatiestelling voor adenotonsillectomie. 1. Voor kinderen is aangetoond dat er het eerste jaar na (adeno)tonsillectomie gemiddeld 0,6 perioden minder keelpijn is (van 3,6 naar 3), maar (nog) niet voor jaren of per jaar zoals de.

Indicatie voor adenotomie bij ZATT; Indicatie voor (adeno)tonsillectomie bij ZATT (Adeno)tonsillectomie recidiverende tonsillit (Adeno)tonsillectomie bij kinderen (Adeno)tonsillectomie bij kinderen met astma (Adeno)tonsillectomie articulatiestoornissen; Eetstoornissen door tonsilhypertrofie (Adeno)tonsillectomie bij slaapapneu/snurke De breed geaccepteerde indicatie voor tonsillectomie is frequente tonsillitis. Volgens de NHG-standaard 'Acute keelpijn' kan tonsillectomie overwogen worden bij frequente tonsillitiden (> 3 per jaar). 1 Er is geen evidence om de ingreep te combineren met adenotomie, zoals in de praktijk veel gebeurt. 2 Een terughoudender beleid is zeker verdedigbaar De breed geaccepteerde indicatie voor tonsillectomie is frequente tonsillitis. Volgens de NHG-standaard 'Acute keelpijn' kan tonsillectomie overwogen worden bij frequente tonsillitiden (> 3 per jaar). 1 Er is geen evidence om de ingreep te combineren met adenotomie,.. Wat is een adenotonsillectomie? Dit is de combinatie van een adenotomie en een tonsillectomie . In het geval er sprake is van tonsilhypertrofie die obstructief is en aanleiding geeft tot snurken en/of OSAS of in het geval van chronische en recidiverende tonsillitis , is het verwijderen van de amandelen of tonsillen aangewezen De exacte incidentie van ziekten van tonsillen en adenoïd in Nederland is niet bekend omdat deze niet eensluidend gedefinieerd is. Uit een onderzoek onder huisartsen is wel bekend dat aandoeningen betreffende de keel, tonsillen, bovenste luchtwegen, en adenoïd in de huisartsenpraktijk frequent voorkomen (bron: Nivel 2004)

Teneinde de in ons land gangbare indicaties voor (A)TE vast te stellen voerden wij een onderzoek uit in de kno-praktijken van 7 ziekenhuizen verspreid over Nederland.11 Gedurende 8 maanden vulden de kno-artsen voor alle kinderen jonger dan 15 jaar die een (A)TE ondergingen een standaardvragenlijst in met een aantal patiëntkenmerken en vragen over de indicatie voor de ingreep Na vele jaren discussie is klaarblijkelijk het onderwerp adenotonsillectomie (ATE) bij kinderen nog steeds een emotioneel onderwerp, gezien het commentaar van Van den Bosch en Van de Lisdonk (2005:2035-6) op de Utrechtse studie van Van Staaij et al. (2005:2052-6).Daarom is het goed om enige feitelijkheden op te frissen en inhoudelijk op de studie in te gaan

(Adeno)tonsillectomie recidiverende tonsillitiden

Als keel- en neusamandelen worden verwijderd, spreekt men van adenotonsillectomie. De amandelen vormen slechts een klein gedeelte van het lymfkliersysteem van het lichaam. Een verwijdering van de amandelen heeft daarom geen merkbare gevolgen voor de afweer. Zowel de neus- als de keelamandelen verwijdert men via de mond De indicatie voor en het moment van coniotomie zijn overgenomen uit het artikel van De Koning Gans. Ook het regionale protocol van de Regionale Ambulance Voorziening Utrecht geeft aan dat een coniotomie alleen in laatste instantie verricht dient te worden als alle pogingen tot beademing gefaald hebben of onmogelijk zijn en de patiënt juist buiten bewustzijn is

(adeno)tonsillectomie bij kinderen - Richtlijn

Wat is een adenotomie of adenoïdectomie? In het geval van adenoïdhyperplasie die obstructief is, de neusademhaling belemmert en/of chronische en recidiverende bovenste luchtweginfecties veroorzaakt, is het verwijderen van de adenoïden, ook neusamandelen of poliepen, aangewezen. Dit heet een adenotomie of adenoïdectomie Doel Het vaststellen van de effectiviteit van adenotonsillectomie (ATE) bij kinderen met matige klachten van recidiverende keelontstekingen en/of hypertrofie van de neus- en keelamandelen. Opzet Gerandomiseerd interventieonderzoek, uitgevoerd in 21 algemene en 3 academische ziekenhuizen Adenotomie is de benaming voor het verwijderen van het adenoïd (beter bekend als neusamandel). De neusamandel wordt daarbij via de mond onder volledige narcose geschraapt. Volledige verwijdering van de neusamandel is - in tegenstelling tot de keelamandelen - niet mogelijk omdat het is vergroeid met het omliggende weefsel Tonsillectomie (in het dagelijks taalgebruik beter bekend als amandelen knippen ) is een operatie uitgevoerd door een kno-arts of nko-arts, waarbij beide keelamandelen (hierna te noemen de amandelen) geheel worden verwijderd. Een gedeeltelijke verwijdering wordt een tonsillotomie genoemd

Aile kinderen worden, tenzij er een absolute indicatie bestaat tot het verrichten van (adeno)tonsillectomie (tabel 1), opgeno­ men in het onderzoek. Er dienen drie indi­ caties voor adenotomie en vijf voor tonsil­ lectomie (tabel 2 en 3) aanwezig te zijn Indicaties voor een tonsillectomie: Er zijn verschillende indicaties om een tonsillectomie uit te voeren: Recidiverende tonsillitiden: Terugkerende ontstekingen van de keelamandelen. Deze gaan vaak gepaard met koorts en keelpijn. Het verwijderen van de keelamandelen voorkomt deze tonsillitiden Indicaties • Eén van de belangrijkste indicaties is het uitsluiten van het obstructief slaap apnoe syndroom: - Diagnose - Effect behandeling: • Medicamenteus • Adenotonsillectomie • Niet-invasieve ventilatie 34 Indicaties: OSA

Indicaties (adeno-)tonsillectomie Huisarts & Wetenscha

21 Indicaties: OSAS Obesitas: - Gewichtsverlies - Adenotonsillectomie - Niet-invasieve ventilatie 41 Indicaties: OSAS Type III OSAS - Maxillofaciale heelkunde - Adenotonsillectomie - NIV - Tracheacanule 42 21. 22 Indicaties: NIV 43 Indicaties: NIV Obstructieve AHI = 130 Arousal index = 76 Gemiddelde saturatie = 82% % REM = 4% en % diepe slaap = 11%. 44 Persisterende hypercapnie overdag owv. Indicaties (adeno-)tonsillectomie. Abstract. Bij de uitstekend herwerkte NHG-Standaard Acute keelpijn hebben we één groot bezwaar te maken, namelijk over de indicatiestelling voor adenotonsillectomie. Adenotonsillectomie Tijdens de operatie wordt de mond opengehouden met speciale sperders. De keelamandelen worden zorgvuldig, stapsgewijs losgemaakt. Bloedvaatjes worden dichtgeschroeid en het slijmvlies van de keel en de onderliggende spier wordt maximaal gespaard. De neusamandel wordt met een speciaal instrument weggeschraapt vi

(Adenotonsillectomie) Bij kinderen Inleiding Uw kind wordt binnenkort opgenomen om de amandelen te laten verwijderen. De specialist heeft u al informatie gegeven over deze ingreep. In deze folder kunt u alles rustig nalezen. Voor uw kind is er een kleurboek. Hierin wordt aan de hand van tekeningen in het kort verteld wat er gaat gebeuren Ons recente Nederlandse onderzoek toont aan dat een verwijzing voor chirurgie bij kinderen met relatief milde klachten van recidiverende keelontstekingen en/of adenotonsillaire hypertrofie over het algemeen niet geïndiceerd is. Echter, veel huisartsen en KNO-artsen zijn van mening dat adenotonsillectomie effectief is bij deze kinderen Amandelen wegnemen is zonder twijfel pijnlijk, in de keel en/of in de oren voornamelijk bij slikken (dit is gerefereerde pijn vanuit de keel). Voldoende pijnstilling na de ingreep is noodzakelijk, in het begin zeker op systematische basis. Het is niet abnormaal dat dit nodig is gedurende een hele week

Indicatie voor adenotomie bij ZATT - Richtlijn

 1. Het kan zijn dat de bovenstaande problemen het best behandeld kunnen worden door de neus- en keelamandelen te verwijderen. Snurken is hiervoor geen indicatie. De operatie wordt ook wel een adenotonsillectomie genoemd (adenoid = neusamandel, tonsil = keelamandel, ectomie = verwijderen)
 2. Indicatie. Doorprikken van het trommelvlies wordt toegepast bij aandoeningen waarbij de buis van Eustachius is verstopt en de vochtafvoer vanuit het middenoor wordt geblokkeerd. Tevens kan het bij een middenoorontsteking nodig zijn het trommelvlies door te prikken. Procedur
 3. Dit heet een tonsillectomie of amygdalectomie. De ingreep wordt soms gecombineerd met een adenotomie en wordt dan een adenotonsillectomie genoemd. Frequent worden er tijdens deze ingreep ook transtympanale drains (ook: buisjes of diabolo's) geplaatst of wordt er een paracenthese in het trommelvlies uitgevoerd
 4. Tonsillectomie, al dan niet gecombineerd met adenotomie, is een van de vaakst uitgevoerde operaties bij kinderen. Artsen zijn het erover eens dat d
 5. e D deficiëntie Bij kinderen met vita

Adenoïdectomie en adenotonsillectomie worden regelmatig toegepast bij kinderen om te voorkomen dat de otitis media persisteert of recidiveert. De effectiviteit van deze interventies is echter nog onvoldoende onderbouwd Operatie aan de amandelen bij kinderen Deze pagina heeft tot doel u informatie te geven over het verwijderen van de amandelen bij kinderen. Wat zijn 'de amandelen' en wat is hun functie? Het lichaam bezit een uitgebreid systeem om infecties te bestrijden, het zogenaamde lymfkliersysteem. De overgang van mond en neus naar de keel bevat, [ Adenotonsillectomie bij kinderen met OSAS - Richtlijn . Er is een goede wetenschappelijk onderbouwing voor de indicatie van een adenotonsillectomie bij meer dan 5-7 acute tonsillitiden/jaar, moeheid (tonsilhypertrofie, snurken, apnoe's) en chronische slechthorendheid (OME De indicatie voor adenotonsillectomie staat niet op de lijst. Hierover is de afgelopen jaren veel te doen geweest: kno-artsen zouden veel te vaak amandelen knippen, en de ene kno-arts zou de ingreep onverklaarbaar veel vaker verrichten dan de andere Utrecht over het effect van adenotonsillectomie bij kinderen met matige klachten. Deze aandoening is bij kinderen een indicatie voor een tonsillectomie à chaud. Bij volwassenen wordt tegenwoordig vaak gepuncteerd en antibiotisch behandeld. In een later stadium kan dan ee

Adenotonsillectomie bij kinderen: neen, tenzij

 1. Kinderen met een indicatie voor adenotonsillectomie Experimenteel en niet-experimenteel onderzoek (met een samenvatting in het Nederlands) Proefschrift Ter verkrijging van de graad van doctor aan de Universiteit Utrecht, op gezag van de Rector Magnificus, Prof. Dr. WH Gispen, ingevolge het besluit van het College voor Promotie
 2. Indicaties (adeno-)tonsillectomie. Jan Matthys 1 & namelijk over de indicatiestelling voor adenotonsillectomie. 1. This is a preview of subscription content, access via your institution. Access options Buy single article. Instant access to the full article PDF. US$ 39.95
 3. Op grond van anamnese en KNO-onderzoek werd de indicatie gesteld voor een adenotonsillectomie (Sluder). De ingreep zal binnenkort onder kapnarcose plaatsvinden. Poliklinische controle na de ingreep is niet afgesproken
 4. De studie werd uitgevoerd op de NKO-afdelingen van elf algemene en twee academische ziekenhuizen in Nederland. Kinderen die reeds een adenoïdectomie of adenotonsillectomie ondergingen, kinderen met trommelvliesbuisjes (of een indicatie hiervoor), het syndroom van Down of met craniofaciale afwijkingen waren geëxcludeerd

Adenotonsillectomie (AT) ist ein Verfahren, das üblicherweise als primäre Form der Behandlung für Symptome einer obstruktiven Schlafapnoe (OSA) verwendet wird - ein Zustand, der etwa 2-3% der Kinder betrifft, wobei der obere Atemweg entzündet und episodisch während des Schlafes behindert wird Sluder tonsillectomy, performed during short general inhalation anesthesia 4.3 Contra-indicaties Overgevoeligheid voor ondansetron of voor één van de in rubriek 6.1 vermelde hulpstoffen. Bij patiënten die een adenotonsillectomie ondergaan, kan behandeling met ondansetron occulte bloedingen maskeren Van Staaij beschrijft het nut van adenotonsillectomie (Huisarts Wet 2005;48:571-6). Ze baseert zich vooral op haar eigen onderzoek (BMJ 2004;329:1317-22). In een recent nummer van Minerva (het tijdschrift voor Evidence Based Medicine in België) uitte ik vier punten van kritiek op de moeilijke opzet van deze trial en het lijkt goed die ook hier te herhalen Leeftijd 3 jaar: adenotonsillectomie Verder nooit in een ziekenhuis opgenomen geweest. Nooit in de tropen geweest. Misselijkheid Een niet reponeerbare breuk is een indicatie voor een spoedoperatie, omdat de vitaliteit van de beklemde darmlis in het geding is. Niets per o Van Staaij BK, Van den Akker EH, Hordijk GJ, Hoes AW, Schilder AGM, Adenotonsillectomie bij kinderen: arts en ouders op één lijn? Huisarts Wet 2005;48(11):571-6. Tonsillectomie, al dan niet gecombineerd met adenotomie, is een van de vaakst uitgevoerde operaties bij kinderen. Artsen zijn het erover eens dat de ingreep bij kinderen met erg vaak recidiverende tonsillitiden en het obstructieve.

Adenotonsillectomie Kind / NKO Sint-Augustinus Antwerpe

Indicaties voor adenotonsillectomie en ventilatiebuisjes bij kinderen (zuigeling - peuter - kleuter) Adenotomiën, amygdalectomiën, plaatsen van ventilatiebuisjes zijn chirurgische ingrepen die het vaakst worden uitgevoerd in de pediatrie. De indicatie van een operatieve ingreep wordt gesteld aa Dit is een absolute indicatie voor (adeno)tonsillectomie. Verder zijn er klachten met betrekking tot slikken, slecht eten, kwijlen en 'aardappelspraak'. Dit kan leiden tot onvoldoende voedselinname en daardoor te weinig groei. D. Zie ook de opsomming onder het kopje 'adenotonsillectomie' Indicaties. Bloedingen/ingrepen bij patiënten met de ziekte van Von Willebrand type 3 of met onvoldoende respons op DDAVP bij ernstige type 1 of type 2. In geval van contra-indicatie voor DDAVP of bij ernstige bijwerkingen DDAVP

Incidentie van ZATT - Richtlijn - Richtlijnendatabas

Indicaties. Bloedingsfrequentie > 1x per 2 weken; Recidiverende bloedingen in hetzelfde gewricht; Chronische synovitis; Intensieve fysiotherapie; Sociale indicatie. Dosering. Streven naar F VIII of IX van 0.15 - 0.20 E/ml; Dalspiegel > 0.01 E/ml; F VIII: 2-3 x per week 20-40 E/kg; F IX: 2x per week 40-80 E/kg; Dosering aanpassen aan klinische situatie Van Staaij BK, Van den Akker EH, Hordijk GJ, Hoes AW, Schilder AGM, Adenotonsillectomie bij kinderen: arts en ouders op één lijn? Huisarts Wet 2005;48(11):571-6 Deel gratis samenvattingen, oude tentamens, college-aantekeningen, antwoorden en meer

Adenotonsillectomie bij kinderen: nog onvoldoende

Verwijderen van keel- en/of neusamandelen (tonsillectomie

algemeenheid De adenoïden zijn kleine massa's lymfatisch weefsel , gelegen op de achterste wand van de nasopharynx (achter de neus). Samen met de palatinale amandelen concurreren de adenoïden om een immuunbeschermende functie uit te oefenen, vooral belangrijk in de kindertijd . In sommige gevallen kan de taak van de adenoïden echter mislukken: na herhaalde bacteriële of virale agressies. adenotonsillectomie bij kinderen. drug-induced sleep endoscopy. palatinale chirurgie. expansion sphincter pharyngoplasty. chirurgie van de conchae inferiores. KPB's betreffende uit de leerdoelen voortkomende activiteiten, zoals: interpretatie van diagnostische bevindingen (PSG en eventueel DISE) bespreken van verschillende behandelmogelijkhede

Acute keelpijn NHG-Richtlijne

Apert syndroom - 17 september 2012 Presentatie: A.Kattentidt, aios klinische genetica; F.M.Schouwenaars, aios AVG; A.Dekker, aios AVG Samenvatting Transfundeer alleen bij symptomatische anemie. [docplayer.nl] Deze pagina is voor het laatst gewijzigd op 9 maart 2020 Polikliniek (eerste consult) Kliniek Toegangstijd (in weken) Wachttijd (in weken) Acute leukemie, TTP/ HUS, Sikkelcelcrise, Aplastische anemie, Verworven hemofilie 2 Chron Lymfatische leukemie, [] aanvankelijk stelping) Bloeden na ingrepen: adenotonsillectomie. Naar technische fiche en gedetailleerde resultaten. Wachttijd voor een eerste afspraak bij een dienst voor geestelijke gezondheidszorg (MH-3) Lange wachttijden zijn een teken aan de wand dat er een probleem is met de toegankelijkheid van de zorg.Wanneer het om geestelijke gezondheid gaat, kan een te lange wachttijd gevolgen hebben voor de fysieke toestand van de persoon en kan zelfs het risico. Indicaties voor thuisventilatie bij kinderen Chronische alveolaire hypoventilatie met geassocieerd respiratoir falen uit zich onder de vorm van hypoxemie en hypercapnie. Als objectief teken is hypercapnie (PaCO₂ > 45,0 mmhg of > 6,0 kpa), naast symptomen van (nachtelijke) hypoventilatie (SaO₂ <90% gedurende >5% van de slaap), de voornaamste indicatie voor het electief starten van.

Ze zijn zo leuk en mooi, die pasgeboren kindjes. We leven op een roze wolk en slaan aan het vertroetelen, knuffelen, voeren en zijn bijzonder trots. Maar voor veel mensen beginnen dan echter al weer snel de zorgen: 'is de ontlasting niet te dun of te dik, gaan die pukkeltjes nog wel weg, eet hij/zij wel genoeg, mijn kind huilt zoveel.'Kinderen komen vaak op het spreekuur, vooral in hun eerste. Start studying Management, beheer en administratie. Hoofdstuk 1. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools

De activiteiten van ziekenhuizen worden georganiseerd in diensten, functies en zorgprogramma's. Diensten groeperen activiteiten die aan een specifieke locatie in het ziekenhuis zijn verbonden. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen hospitalisatiediensten, waarbij patiënten in het ziekenhuis verblijven, en medische of medisch-technische diensten, waarbij bepaalde specifieke diensten worden. oog aandoeningen herpes keratitis etiologie: door herpes simplex recidiverend en komt voor met een koortslip. symptomen: pijn, roodheid (mn in de sclera) e

Adenotomie Kind / NKO Sint-Augustinus Antwerpe

Video: Adenotonsillectomie bij kinderen: arts en ouders op één

Zijn er nog indicaties voor (adeno)tonsillectomie bij kinderen? Deze studie toont aan dat bij kinderen met recidiverende luchtweg- of keelinfecties of adenotonsillaire hypertrofie, adenotonsillectomie na een opvolging van mediaan 22 maanden geen belangrijk klinisch voordeel biedt boven een afwachtende houding 12 In 65% van de tonsillen operaties is er geen sprake van evidence based indicatie voor de operatie. Staaij, B. v., E. v. d. Akker, et al. (2005). Adenotonsillectomie bij kinderen: arts en ouders o 14 - Morbide obesitas - Ex-prematuriteit (geboorte bij een zwangerschapsduur < 37 weken) (verdenking) - Ernstige OSAS - Spoed adenotonsillectomie* - Leeftijd jonger dan 3 jaar - Gewicht onder de 15 kg - ASA klasse 3 of hoger Bij kinderen bij wie het verrichten van een spoed adenotonsillectomie wordt overwogen dient een preoperatief onderzoek plaats te vinden en dient de gezondheidstoestand van. Verwijdering van de amandelen: wanneer en waarom het is gedaan. Voor de goede werking van ons immuunsysteem en uiteindelijk onze verdediging, vooral als we kleiner zijn, de amandelen ze worden een fundamenteel gegeven gezien dat ze nemen op een belangrijke manier deel aan de verdediging van ons organisme en de strijd tegen infectieziekten in de vroege stadia van het leven Er is weinig goed onderzoek beschikbaar om daarmee richtlijnen voor pijnbestrijding bij kinderen te kunnen onderbouwen. Als er bij een kind medicamenteuze behandeling nodig is voor pijn ten gevolge van een acute middenoorontsteking, een letsel van weke delen, een botbreuk of chirurgisch verwijderen van keel- en/of neusamandelen is er geen bewijs van klinisch relevante meerwaarde van NSAID's.

Onderzoek . Nederlandse samenvatting. Nu next generation sequencing (NGS) zich razendsnel ontwikkelt, is het doel van dit proefschrift om de genetische oorzaken van aangeboren schedel- en aangezichtsafwijkingen verder te onderzoeken en dan in het bijzonder door middel van NGS Ascites is een beeld waarbij zich vrij vocht in de peritoneale ruimte bevindt. De meest voorkomende oorzaak is portale hypertensie. De symptomen ontstaan meestal door abdominale distensie. De diagnose wordt gesteld op basis van lichamelijk onderzoek, echo of CT. De behandeling bestaat uit bedrust, een natrium-beperkt dieet, diuretica en therapeutische paracentese Thuisarts geeft betrouwbare informatie over gezondheid en ziekte, gemaakt door (huis)artsen Adenotonsillectomie bij kinderen: in Nederland ondergaat echter slechts 35% van de geopereerde kinderen voor een van deze twee indicaties een adenotonsillectomie Adenotonsillectomie bij kinderen: arts en ouders op één lijn in Nederland ondergaat echter slechts 35% van de geopereerde kinderen voor een van deze twee indicaties een adenotonsillectomie

Indicatie voor tonsillectomie: In acute fase: niet reageren op AB, verminderde intake, obstructie luchtweg Recidiverende acute tonsillitiden Episoden van acute keelpijn na adenotonsillectomie berusten op een faryngitis. Tonsillectomie a chaud: verwijderen in acute fas Contra-indicaties: hematurie, diffuus intravasale stolling en hersenbloeding. Ziekte van von Willebrand type 1: DDAVP, type 2 en type 3: factorVIII/VWF concentraat Trombopathie: DDAVP (desmopressine) 0,3 mg/kg, in 50 ml NaCl 0,9% in 30 min i.v.). [hetacuteboekje.nl 1 Casus 3 fase B Titel casus Nooduitgang Docenten Dr. J.M van Baalen, chirurg Dr. R.A. van Hogezand, gastro-enteroloog Technisch verantwoordelijke Drs. E.M. Schoonderwaldt. Ziektebeloop Een 34 jarige vrouw is sinds haar 29e bekend bij de internist (gastro-enteroloog) wegens colitis ulcerosa. Jarenlang hebben zich geen exacerbaties van de ziekte voorgedaan

Adenotomie - Wikipedi

Geen vd hierboven beschreven screeningsmethoden geeft indicatie over de aard vh gehoorsverlies: geleidings-, perceptie- of gemengd verlies. Vestibulair onderzoek. Oriëntatie in de ruimte. dieptesensibiliteit. visus. vestibulair systeem ( Signalen geïntegreerd in de ( vestibulaire kernen ( Oogbewegingen ter stabilisatie vd blikrichtin Welke indicaties hebben prioriteit bij de ontwikkeling van disease management programma's? De aandoeningen waar het om gaat zijn: Adenotonsillectomie, Angst en Depressie, Blaascarcinoom, Cataract, Chronische (rhino-)sinusitis, Coeliakie, Coloncarcinoom, COPD, CVA, Cystic Fibrosis, Decompensatio cordis. - Spoed adenotonsillectomie* - Leeftijd jonger dan 3 jaar - Gewicht onder de 15 kg - ASA klasse 3 of hoger. Bij kinderen bij wie het verrichten van een spoed adenotonsillectomie wordt overwogen dient een. preoperatief onderzoek plaats te vinden en dient de gezondheidstoestand van de patiënt waar. mogelijk geoptimaliseerd te worden

Bij bestaande hypertrofie en in afwezigheid van een contra-indicatie voor het ingrijpen, wordt na minimum een maand het resultaat van de adenotonsillectomie voor de nachtelijke ademhaling en zuurstofsaturatie geëvalueerd en wordt nadien pas, zo beantwoord wordt aan de criteria betreffende OAI of OAHI, een nCPAP behandeling ingesteld Adenotonsillectomie. Wasdatte? Een groot onderhoud in de neus-keel-oorregionen. Onze flinke peuter van 18 maanden kent het nu ook. Enkel mijn gehoor gaf me indicaties over hoe het die twee verging. Zo. * Medisch toezicht op de transfusie van bloed, geconcentreerde rode bloedlichaampjes of bloedplaatjes voor een andere dan post-traumatische, post-heelkundige of post-hemorragische indicatie: 01-09-1996: 470271 470282: Medisch toezicht op een hoog risico transfusie van volledig bloed, packed cells, bloedplaatjes-, granulocyten- of. pharynx-adenotonsillectomie- tm 10 jr 332323 100 pharynx-adenotonsillectomie-11 tm 15 jr 332324 3 pharynx-adenotonsillectomie- 16 jr e.o. 332325 9 pharynx-excisie laterale halscyste 332360 8 pharynx 2.1 het verbeteren van de differentiaaldiagnostiek en indicaties voor behandelin Adenotomie heeft als indicatie persisterende purulente rhinorrhoe en/of recidiverende oorontstekingen. Een adenotomie is geen zware operatie en kent nauwelijks een leeftijdsgrens. Voor een adenotonsillectomie (ATE) hanteert men over het algemeen een ondergrens van 3 jaar en met uitzondering 2 jaar

Start studying NKO- Farynx. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools Een hogere CV betekent dus dat er meer variatie in de verstrekking is tussen de arrondissementen. De hogere CV in die leeftijdsklassen getuigt waarschijnlijk van de onzekerheid van de voorschrijvers met betrekking tot de indicatie voor de mammografie voor patiënten van die leeftijd 8. Zijn er contra-indicaties voor immunotherapie? De belangrijkste contra-indicatie is astma, die gedurende gans het jaar behandeld moet worden. Bij milde vormen van astma is immunotherapie wel mogelijk. 9. Kan men andere medicatie nemen tijdens het verloop van de injecties? Ja, de enige uitzondering zijn beta-blokkers

Tonsillectomie - Wikipedi

De indicaties voor de behandeling van craniosynostose zijn het risico op verhoogde. hersendruk (ICP) en de morfologische afwijking van schedel en gelaat. Zoals weergegeven. in hoofdstuk 8 bedraagt het risico op verhoogde ICP bij scaphocephalie 12%, bij. trigonocephalie 9% en bij plagiocephalie 10%. Voor de groep bilaterale coronanaa Als er bij een rechthebbende (ongeacht de leeftijd) een adenotonsillectomie is verricht, kan er met de behandeling met nCPAP (ongeacht de leeftijd) of met een MRA (≥ 18 jaar) pas worden gestart, van zodra het resultaat van de adenotonsillectomie voor de nachtelijke ademhaling en zuurstofsaturatie geëvalueerd is This Pin was discovered by Irina Atkins.Discover (and save!) your own Pins on Pinterest Salivary glands - Pleomorphic adenoma. Not as well circumscribed as may grossly appear, with tongue like protrusions into surrounding salivary glan Het pleiomorf adenoom is de meest voorkomende speekselkliertumor Medische Terminologie (mbo niveau 4 - 1e jaars) - 1 Med. Terminologie - Dalin Yousuf woordjesleren.nl - Overhoor jezelf in het Engels, Frans, Duits, Spaans of in andere talen, zonder inloggen Farynx-adenotonsillectomie 332323/24/25 144 Farynx-endosc. behandeling/laser 332362B/48A 6 Farynx-excisie laterale halscyste, fistel 332360/61 6 Farynx-incisie para cq. retrofaryngeaal 332351 6 Farynx 2.1 het verbeteren van de differentiaaldiagnostiek en indicaties voor behandelin

Klassieke tonsillectomie (amandelen verwijderen) - Keel

1/127Een update van de multidisciplinairerichtlijn voor de medischebegeleiding van kinderen metDownsyndroomSeptember 2011Werkgroep DownsyndroomSectie EAA van de NVKaangevuld met leden van deNVAVG en AJNKernredactieDrs.R. Borstlap 1 , kinderarts n.p.Drs. H.B.M. van Gameren‐Oosterom 2 , artsDr Positronentomografisch onderzoek door coïncidentiedetectie, met protocol en documenten, voor andere indicaties dan deze vermeld bij de verstrekkingen 442971-442982, 442676-442680, 442691-442702, 442713-442724 of 442735-442746: 01-01-2016: 442971 44298

Issuu is a digital publishing platform that makes it simple to publish magazines, catalogs, newspapers, books, and more online. Easily share your publications and get them in front of Issuu's. Study 231 Management, beheer en administratie flashcards from Jennifer d. on StudyBlue

Wat is het effect van adenoïdectomie en adenotonsillectomie bij kind met persisterende of recidiverende otitis media zonder trommelvliesbuisjes OM met effusie; Otitis media acuta na paracentese ; Baby onderzoek (einde) Otoscoop kno quiz 2009 1. Wat Dentz, waarin opgenomen 'tANTwoord, ledenorgaan van de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT) Publishing platform for digital magazines, interactive publications and online catalogs. Convert documents to beautiful publications and share them worldwide. Title: 1993, jaargang 128, Author: KNMP, Length: 2109 pages, Published: 2014-04-0 De behandeling van cholesteatoma is heelkundig, tenzij er ernstige tegenaanwijzingen (contra-indicaties) zijn voor algemene anesthesie (narcose). De operatie heeft vier doelstellingen. I. De eerste doelstelling is het ziekteproces volledig te verwijderen Patiënten op opioïdale doses met een hogere voorschrift hebben een significant verhoogd risico op onopzettelijke overdosering en gevolgde overlijden ten opzichte van die bij lagere doses, onderzoekers van de afdeling veteranen affais, Ann Arbor, Mich., Onthuld in JAMA (Journal of the American Medical Association)

 • Linx Aartselaar.
 • Brussels Airport Supplement.
 • Constantine season 1 episode 1.
 • Kruissnelheid zeilboot.
 • McDonald's dierenleed.
 • Bloemstukjes voor op tafel.
 • Auto europe login.
 • Voor het zingen de kerk uit en pil.
 • Wegwijzerkampen.
 • Glijzeil kopen.
 • Spellen voor 1 speler.
 • Printshop delft station.
 • Rijkswaterstaat Delft vacatures.
 • Woorden met be , ge ver werkblad.
 • K Parts retour.
 • Gestoofde peren met veenbessen.
 • Robert Sheehan wife.
 • ICloud foto's uitzetten.
 • D&d harvest god.
 • Keukeneiland met bar.
 • We travel not to escape life, but for life not to escape us.
 • SEA LIFE drukte.
 • Kreeftenrestaurant.
 • Weer Portugal 14 dagen vooruit.
 • The Last Star.
 • Lange fietsbroek zonder zeem.
 • Zorgwoning in tuin prijs.
 • Taxuskever bestrijden chemisch.
 • Auto europe login.
 • Tinnitus geluiden.
 • Kinderfeestje Tholen.
 • Vegan kaas maken met edelgistvlokken.
 • Niet kunnen knippen en plakken.
 • Randy Quaid.
 • Nep gebit Carnaval.
 • MTV Shows.
 • Hart van Drenthe zwembad.
 • Bland vertaling.
 • Kosten narcose hond.
 • YouTube to Instagram converter.
 • Vaste aggregatietoestand.