Home

Meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen

De meldingsplicht geldt voor kleine werken aan de woning of gebouwen ((opent in nieuw venster)), zoals de aanbouw van een garage of veranda met een maximale oppervlakte van in totaal 40 vierkante meter.U moet er hierbij rekening mee houden dat de oppervlakte van vroeger geplaatste kleine bouwwerken meetelt in de totaalberekening van die 40 vierkante meter Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening betreffende de invoering van lokale voorschriften suggestie Gelet op art Vlaamse Codex RO dat het mogelijk maakt om via een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening vergunningsplichtige werken aan te vullen, voor meldingsplichtige handelingen een stedenbouwkundige vergunningsplicht in te voeren en voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht. Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen, vergunningsplicht, meldingsplicht of vrijgesteld. Het bouwen van een nieuwe woning is uiteraard steeds vergunningsplichtig. Een aantal van de vrijgestelde of meldingsplichtige werken zijn dit niet binnen ruimtelijk kwetsbare gebieden.

Melding of vrijstelling van vergunning voor kleine

 1. Opmerkelijk is dat handelingen, opgenomen in het Kleinewerkenbesluit van 14 april 2000 en dus momenteel vrijgesteld van vergunning, door het uitvoeringsbesluit meldingsplichtig gemaakt kunnen worden. Opgelet: handelingen gesteld in een ruimtelijk kwetsbaar gebied kunnen nooit meldingsplichtig zijn, hiervoor zal men bijgevolg steeds een stedenbouwkundige vergunning moeten aanvragen
 2. Art. 7.1.[1 Een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen is niet nodig voor tijdelijke handelingen die nodig zijn om vergunde handelingen, meldingsplichtige handelingen waarvan akte is genomen of van vergunning vrijgestelde handelingen uit te voeren als die tijdelijke handelingen plaatsvinden op openbaar domein, op het goed of binnen de werkstrook die afgebakend is in de.
 3. Voor het verbouwen, herbouwen en uitbreiden van gebouwen en constructies heb je bijna altijd een stedenbouwkundige vergunning nodig. Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen wordt de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen door een meldingsplicht
 4. Bepaling van stedenbouwkundige handelingen waarvoor geen omgevingsvergunning nodig is (vrijstellingenbesluit) Meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; Stedenbouwkundige attesten en stedenbouwkundige inlichtingen; Nadere regels betreffende de aankoop na weigering van stabiliteitswerken; Minimale.
 5. Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen Als u werken uitvoert in het Vlaamse Gewest, is de algemene regel dat u een vergunning aanvraagt. U hebt dus o.a. een vergunning nodig als u gaa

Juridische update | Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen: vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstellingen - Kortrijk. Submitted by : Claudine Debrabandere on 25-01-2021, 14u35. Organisator: Postuniversitair Centrum. Soort Permanente Vorming: Opleidingen met attest Omgevingsvergunning: meldingsplichtige handelingen. Voer je stabiliteitswerken uit in een gebouw, aan een zij- of achtergevel of aan het dak? Onder bepaalde voorwaarden heb je geen vergunning nodig. Voor een stedenbouwkundige melding zonder architect kan je aanvraag sneller met de snelinvoer Voor wat betreft de verhouding tussen het uitvoeringsbesluit betreffende de meldingsplichtige handelingen en het besluit tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is enerzijds en het besluit van de Vlaamse regering van 23 mei 2003 tot bepaling van de handelingen die vrijgesteld zijn van de medewerking van de architect anderzijds, geldt als uitgangspunt dat.

Meldingsplicht en vrijstellingen van stedenbouwkundige

 1. Stedenbouwkundige verordening inzake het vergunningsplichtig maken van meldingsplichtige werken en handelingen. Voor de werken en handelingen zoals opgesomd in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening wordt voor het ganse.
 2. Art. 106. Een melding kan slechts gedaan worden voor meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen, een meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten die het project omvat of een combinatie hiervan
 3. o Niet strijdig met uitdrukkelijke voorwaarden van de bestaande stedenbouwkundige vergunningen en omgevingsvergunningen. o Uw gemeente de vrijgestelde handeling voor deze ingreep niet meldingsplichtig heeft gemaakt. De vrijgestelde handelingen mogen niet uitgevoerd worden als ze strijdig zijn met andere wetgeving, zoals
 4. Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen of werken en exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten volstaat een melding. of het bij de juiste overheid werd ingediend en of het meldingsplichtig is. Als het dossier ontvankelijk en volledig is,.

Omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen

De meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen worden bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de VCRO. Is de medewerking van een architect nodig De stedenbouwkundige handelingen die gemeld kunnen worden zijn opgesomd in enerzijds de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en anderzijds het besluit van de Vlaamse Regering (BVR) van 16 juli 2010. De mogelijkheden worden hieronder bondig samengevat Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak - Juridische update | Wegwijzer stedenbouwkundige handelingen: vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstellingen - Leuven - Inschrijven voor 09/03/202

De handelingen, vermeld in het eerste lid, worden niet beschouwd als strijdig met de verleende stedenbouwkundige vergunning of omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. Art. 4.2.8. De uitvoering van stedenbouwkundige handelingen wordt beschouwd als beantwoordend aan de verleende vergunning als er geen grotere afwijkingen in maatvoering zijn dan deze die inherent verbonden zijn. Stedenbouwkundige vergunning melding en vrijstelling 29092016. Universiteit / hogeschool. Karel de Grote Hogeschool. Vak. VVV - Veiligheid, Vergunningen & Verzekeringen (VVV) Geüpload door. navlis Y. Academisch jaar. 2018/201 30 dagen als de melding meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen bevat. Bekendmaking binnen eenzelfde termijn Binnen deze termijn van 20 respectievelijk 30 dagen moet niet alleen de beslissing over de melding genomen worden, maar moet deze beslissing ook nog bekendgemaakt worden meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen; geregistreerde stedenbouwkundige overtredingen; aanvragen tot planologisch attest; mogelijke planschade, planbaten en/of compensatie cfr. artikel 2.2.2 §1 punt 7° én vastgestelde planschade, planbaten en/of compensatie na gerechtelijke uitspraak

Pucfinals2011

Meldingsplichtige handelingen - Monard Law Publicaties

Sinds 23-02-2017 valt ook de stedenbouwkundige melding onder het toepassingsgebied van het Omgevingsvergunningsdecreet In de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening (VCRO) en haar uitvoeringsbesluiten (Vrijstellingenbesluit, Meldingsbesluit en besluiten functiewijzigingen) wordt vastgelegd welke stedenbouwkundige handelingen onderworpen zijn aan een omgevingsvergunning of een meldingsplicht Sommige tijdelijke handelingen en constructies zijn vrijgesteld van vergunning: tijdelijke handelingen nodig voor de uitvoering van vergunde werken, voor zover deze plaatsvinden binnen de werkstrook afgebakend in de stedenbouwkundige vergunning (een werfkeet of werfkraan voor de aannemer bijvoorbeeld), tijdelijke constructies, met uitzondering SLOPEN Het slopen van constructies is in regel. Postuniversitair Centrum KU Leuven Kulak - Stedenbouwkundige handelingen: vergunningsplicht, meldingsplicht en vrijstellingen. Praktische leidraad en toepassingen (Kortrijk) - Inschrijven voor 05/09/201

Loi - We

Nieuwe procedures | Boerenbond

Stedenbouwkundige meldingsplicht Gemeente Boechou

stedenbouwkundige vergunning aanvragen om de hoofdfunctie van een ge-bouw te wijzigen. WIJZIGEN Handelingen zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van het fysiek bouwvo- dak zijn meldingsplichtig. Voorbeelden van meldingsplichtige stabili Voor bepaalde werken volstaat het om de handeling te melden. De meldingsplichtige werken staan opgesomd in het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen. Net zoals de vrijstellingen gelden meldingen niet als ze strijdig zijn met andere regelgeving. Om te weten of je onder vergunningsplicht of meldingsplicht valt, kan je best contact opnemen met de dienst. 6. Vergunningsplichtige, niet-vergunningsplichtige en meldingsplichtige handelingen in het agrarisch gebied . 7. Nieuwe stedenbouwkundige vergunning (nieuwe infrastructuur) - geen relatie met beroepslandbouwactiviteiten . 1.2 Algemene visie Departement Landbouw en Visseri

Prefusiegemeente Aalter - stedenbouwkundige verordening - vergunningsplicht van meldingsplichtige werken en handelingen [54Kb] (pdf); Prefusiegemeente Aalter - stedenbouwkundige verordening - windturbines (definitieve vaststelling gemeenteraad) [1,4Mb] (pdf) Prefusiegemeente Aalter - stedenbouwkundige verordening - windturbines (besluit van de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen) [1,4Mb. voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Volgende aanvragers: NV MASIMMO, Warande 2 bus 201, 8430 Middelkerke de heer Jonckheere Rik, Koolaerdstraat 14, 8470 Gistel Hebben een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen Onder handelingen verstaat artikel 1.1.2, 5° van de VCRO werkzaamheden, wijzigingen of activiteiten met ruimtelijke implicaties. Voor het uitvoeren van bepaalde handelingen is overeenkomstig artikel 4.2.1 van de VCRO een voorafgaande stedenbouwkundige vergunning vereist, met name Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen heeft de Vlaamse Regering de vergunningsplicht bij besluit vervangen door een melding. Lees het besluit rond meldingsplicht. Is een project deels meldingsplichtig, dan moet u toch voor het geheel een vergunning aanvragen voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Volgende aanvrager: de heer Decoster Peter, Lantaarnstraat 1, 8470 Gistel Heeft een aanvraag ingediend voor: - stedenbouwkundige handelingen - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteite

Een stedenbouwkundige vergunning is verplicht voor een bouw en sloop van een gebouw, een bosaanplanting, een wijziging van het reliëf, een wijziging van functie van een gebouw of van het aantal wooneenheden, een inrichting van recreatieve terreinen, . De criteria bij een evaluatie van een aanvraag van vergunning zijn gedefinieerd maar de aanvraag maakt toch het onderwerp van een. Voor bepaalde stedenbouwkundige handelingen of werken en exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten volstaat een melding. Welkom! Antwerpen.be maakt gebruik van cookies. Aan de hand of het bij de juiste overheid werd ingediend en of het meldingsplichtig is

Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college akte van de melding. Het college bezorgt u de meldingsakte met een beveiligde zending binnen dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding. U mag de gemelde handelingen uitvoeren de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte stedenbouwkundige verordeningen voor vrijgestelde ingrepen een meldingsplicht opleggen en voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren. In geval van twijfel: win informatie in bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening. Welke weg volgt een dossier bij melding

Onderzoek van het meldingsplichtig en niet-verboden karakter Er wordt voldaan aan het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De voorgestelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden De Vlaamse Regering heeft de gevallen bepaald waarin de stedenbouwkundige vergunningsplicht vervangen wordt door een verplichte melding van de handelingen aan het college van burgemeester en schepenen (= Besluit Vlaamse Regering van 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen, B.S. 10.09.2010), hierna genoemd meldingsbesluit

omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen vereist is, én dat in dat geval voldaan moet worden aan de bepalingen van meergezinswoningen uit hoofdstuk 2. (BVR van 15 juli 2016 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening),. Als de milieuvergunning definitief wordt geweigerd, vervalt de stedenbouwkundige vergunning van rechtswege. Als het gaat om met toepassing van artikel 4.2.2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening Meldingsplichtige handelingen', kunnen deze handelingen niet worden uitgevoerd Stedenbouwkundige melding bij zorgwonen: Als de handelingen verboden of niet meldingsplichtig zijn, stelt het college van burgemeester en schepenen u hiervan binnen 30 dagen in kennis. In dat geval wordt geen akte genomen en wordt aan de melding geen verder gevolg gegeven Stedenbouwkundig gezien vallen beide onder de functie 'reca'. De of een meldingsplichtige handeling eraan doen. Op grond van de artikelen 5, 2° b) en artikel 6 Omgevingsvergunningsdecreet mag niemand zonder een voorafgaande meldingsakte een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse. Veel handelingen zijn enkel meldingsplichtig: stedenbouwkundige handelingen; hinderlijke activiteiten (klasse 3-inrichtingen). De bevoegde overheid neemt binnen de 30 dagen akte van de melding. Het project mag uitgevoerd of geëxploiteerd worden de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte. Onlosmakelijk verbonde

Het gaat hierbij om meldingsplichtige stedenbouwkundige handelingen al dan niet gecombineerd met ingedeelde milieuactiviteiten klasse 3. Vóór 1 juni 2017 bestond voor het stedenbouwkundige onderdeel en het milieugedeelte een afzonderlijke procedure. Dossiers die ingediend worden voor 1 juni worden nog volgens de oude procedure afgehandeld g) andere handelingen, die enkel meldingsplichtig zijn op grond van een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening handelingen aan bijgebouwen. Vul addendum B18 in en voeg het als bijlage B18 bij dit formulie stedenbouwkundige verordening voor meldingsplichtige handelingen een stedenbouwkundige vergunningsplicht in te voeren en voor vrijgestelde handelingen een meldingsplicht in te voeren. Het Besl. Vl. Reg. 16.07.2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex RO, hierna het Meldingsbesluit genoemd, e

15 JULI 2016. - Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is, van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex. voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. CV Fluvius System Operator, mevrouw Pollet Sylvie, heeft/hebben een melding verricht voor: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteite §1. Deze stedenbouwkundige verordening is van toepassing op het hele grondgebied van de gemeente Beveren. 1 . 1 . 1 . 1 V e rg u n n i n gs p l ic h t ig e w e rk e n e n h a n d el i n g en §1. Artikel 1.2 van voorliggende verordening is van toepassing op alle meldingsplichtige werken en handelingen stedenbouwkundige handelingen vanaf 1 juni 2018 Vastgesteld door de gemeenteraad op 29 juni 2004, op 29 januari 2008, op 22 september 2008, van 15 juli 2016 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex . toepassing. Algemeen Bouwreglement

Vrijstelling van stedenbouwkundige vergunning..32 Meldingsplichtige handelingen..33 Vrijstelling van medewerking van een architect..34 Dossiersamenstelling van de omgevingsvergunning. Besluit tot aktename van de melding voor stedenbouwkundige handelingen gelegen Gravin Elisabethlaan 49 - 2320 Hoogstraten. De melding ingediend door Roy Roelen - Gravin Elisabethaan 49 - 2320 Hoogstraten werd per beveiligde zending verzonden op 27 februari 2020 DE STEDENBOUWKUNDIGE LAST IN DE OMGEVINGSVER- het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en voor het verkavelen van gronden, 6 Art. 111 voorziet wel de mogelijkheid om bijzondere milieuvoorwaarden op te leggen bij meldingsplichtige handelingen voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Vansieleghem Arnold, Populiereweg 50, 8680 Koekelare heeft/hebben een melding verricht voor: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (bronbemaling en stroomgroep In het Belgisch Staatsblad van 19 september 2016 verscheen het besluit van 15 juli 2016 waarmee de Vlaamse Regering o.a. wijzigingen heeft aangebracht aan de handelingen die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning. Het besluit strekt tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 `tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning nodig is.

De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden. Besluit Artikel 1: Er wordt akte genomen van de melding ingediend door Inge Stephani voor volgende stedenbouwkundige handelingen: - Het uitbreiden van een woning met een veranda Artikel 2: De plannen en het meldingsdossier waarop deze akte gebaseerd is, maken integraa Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen echter alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP), een bijzonder plan van aanleg (BPA) of een verkavelingsvergunning (verkaveling) Daarnaast kan ze een volgens de algemene regels meldingsplichtige handeling toch vergunningsplichtig maken. Een stedenbouwkundige vergunning is niet hetzelfde als een verkavelingsvergunning. Een stedenbouwkundige vergunning (of bouwvergunning) is in principe nodig bij ingrepen die impact hebben op de ruimtelijke ordening Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen (het meldingsbesluit) bepaalt dat bepaalde handelingen aan de woning kunnen gemeld worden.De gevraagde handelingen kunnen enkel gemeld worden indien de handelingen niet in strijd zijn met de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn voor uw perceel De melding omvat de volgende stedenbouwkundige handelingen: afbraak van 2 vrijstaande bijgebouwen en bouw van een veranda De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn meldingsplichtig en niet verboden. Besluit: Er wordt akte genomen van de melding voor de in het meldingsdossier opgenomen stedenbouwkundige handelingen

Uitvoeringsbesluiten - Departement Omgevin

Met ingang van 1 april 2019 is art. 5. Recente wijzigingen voor gemeenten inzake de verplichte archeologienota bij 'omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen' opgefrist De handelingen mogen worden uitgevoerd de dag na de datum van de betekening van de meldingsakte. Als je binnen de 2 jaar na de start van de procedure de werken niet hebt uitgevoerd, vervalt de melding. Na ontvangst van je stedenbouwkundige vergunning moet je rekening houden met volgende stappen: 1. Aanplakke Met ingang van 1 april 2019 is art. 5.4.1 Onroerenderfgoeddecreet gewijzigd. Dat bepaalt wanneer bij een omgevingsvergunningsaanvraag voor stedenbouwkundige handelingen verplicht een archeologienota moet worden gevoegd, en hoe dit precies moet gebeuren. Het volstaat voortaan dat de archeologienota 'gemeld' is in plaats van 'bekrachtigd' en dat de ambtenaar de &lsquo. voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten. Verhelst Wouter, Bruggestraat 41, 8820 Torhout, heeft/hebben een melding verricht voor: - de exploitatie van een of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten (bronbemalin

voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020170723 Dossiernummer Gemeente: 2020 / 2842 heeft/hebben een melding verricht voor een ondergrondse propaangastank van 2700 liter. De melding heeft betrekking op een terrein met als adres De gemelde stedenbouwkundige handelingen zijn in overeenstemming met volgende artikel van het ^Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (b.s. 19/9/2016): Artikel 4. Voor de oprichting van bijgebouwen die aangebouwd zijn aan de hoofdzakelijk vergunde o Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV's) Stedenbouwkundige zoneverordeningen. Andere regelgeving. Het burgerlijk wetboek. Het veldwetboek. De energieprestatie van de gebouwen (EPB) Stedenbouwkundige vergunning. Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereise Meldingsplichtige en vrijgestelde handelingen mogen alleen uitgevoerd worden als ze niet strijdig zijn met de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en de bestaande stedenbouwkundige voorschriften. Dat kunnen voorschriften zijn van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De aanvrager van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen kan een archeologienota waarvan al akte is genomen indienen als de aanvraag betrekking heeft op hetzelfde perceel of dezelfde percelen en als de ingreep in de bodem van de te vergunnen werken overeenkomt met de ingreep in de bodem van de vergunningsplichtige , werkzaamheden die in de archeologienota waarvan akte is.

Juridische update Wegwijzer stedenbouwkundige

Zowel de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten als de verkaveling van gronden vallen onder het toepassingsgebied van dit nieuwe decreet.3 De huidige milieu-, verkavelings- en stedenbouwkundige vergunning worden vanaf d voor stedenbouwkundige handelingen en/of voor meldingsplichtige exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten Dossiernummer Omgevingsloket: OMV_2020170732 Dossiernummer Gemeente: 2020 / 2843 Willy Broun heeft een melding verricht voor bovengrondse propaangastank van 2700 liter. De melding heeft betrekking op een terrein met als adres meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, gebruik makende van zijn initiatiefrecht, advies te formuleren. Het advies werd op de zitting van 07/05/2010 definitief vastgesteld. 1)Algemeen Het ontwerpbesluit tot bepaling van handelingen waarvoor geen stedenbouwkundige

Bepaalde stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. Deze vind je terug in het vrijstellingsbesluit (link) voor stedenbouwkundige handelingen. Kijk ook de stedenbouwkindige verordening na want ik sommige gevallen legt de Stad strengere voorschriften op den de algemene regels die op Vlaams niveau gelden Stedenbouwkundige Melding voor handelingen in en aan de woning Als de handelingen meldingsplichtig en niet verboden zijn, neemt het college akte van de melding. Het college bezorgt u de meldingsakte met een beveiligde zending binnen dertig dagen vanaf de dag na de datum van ontvangst van de melding Het Diversebepalingendecreet Omgeving schrapt de strafbaarstelling van niet-vergunningsplichtige stedenbouwkundige handelingen die geen onderhoudswerken zijn. De volgende stedenbouwkundige handelingen worden geacht altijd in overeenstemming te zijn met de regels van de gewestplannen, de algemene plannen van aanleg, of de gewestelijke en provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Een aantal stedenbouwkundige handelingen zijn vrijgesteld van vergunningsplicht. Lees het besluit rond vrijstelling van vergunningsplicht. Voor een aantal stedenbouwkundige handelingen is een melding voldoende. Lees het besluit rond meldingsplicht. Niet al de vergunningsplichten zijn algemeen geldig. Ze kunnen afhankelijk zijn van de gemeente

 • Schuren loodhoudende verf.
 • Vesten heren Outlet.
 • Goedkoop Hauptwerk orgel.
 • Google ebookstore.
 • Bedevaart katholiek.
 • Anorexia op latere leeftijd.
 • Tweede Instagram account verwijderen.
 • De Spa Seizoen 1, aflevering 1.
 • Disney auditions movie.
 • Streetwear Replica.
 • Clarks sale Zwart.
 • Dartbord ophangen GAMMA.
 • Camping Ardèche wandelen.
 • Tuinstoelen IKEA 2019.
 • TopDierenShop.
 • Fortnite spelen met 2 controllers.
 • Beatrixschool Bergeijk.
 • Proxy 4.
 • Automaterialen Schijndel.
 • Inholland Amsterdam Mondzorgkunde.
 • Koolhydraatarm dieet bijwerkingen.
 • Restaurant Rotselaar.
 • Zofran schadelijk voor baby.
 • Temptation Island seizoen 1 deelnemers.
 • Curiosity killed the cat, but satisfaction brought it back betekenis.
 • Periode legerdienst opzoeken.
 • Voorgerecht met stoofvlees.
 • Best free batch rename utility.
 • Roeiboot polyester.
 • Canon video camera.
 • Avis aqua anti siliconen vloeistof.
 • Youtube com evanescence my immortal.
 • Tristar blender review.
 • Rode leren jas Goedkoop.
 • Tango youtube.
 • Baby 3 maanden naar kinderdagverblijf.
 • Lino kopen.
 • Cocktail accessoires kopen.
 • John Richmond Sweater.
 • Schaftcontainer te koop.
 • 2014 krim.