Home

Pachtprijzen 2023 Belgisch Staatsblad

Pachtprijscoëfficiënten Departement Landbouw & Visseri

Coëfficiënten 2005-2007 Coëfficiënten 2008-2010 Coëfficiënten 2011-2013 Coëfficiënten 2014-2016 Coëfficiënten 2017-2019 Coëfficiënten 2020-202 Pachtprijzen. Pachtprijscoëfficiënten per provincie, voor gronden en gebouwen. In deze rubriek. Coëfficiënten tijdens vorige periodes: 2005-2007 | 2008-2010 | 2011-2013 | 2014-2016 | 2017-2019. Veelgestelde vragen over pacht De nieuwe pachtprijscoëfficiënten zijn bekend! De pachtwetgeving voorziet in een driejaarlijkse onderhandeling tussen de pachters en de verpachters om de maximale pachtprijzen vast te leggen voor de volgende drie jaren. In het verleden werden de pachtprijzen onderhandeld op provinciaal niveau. Deze keer werden de pachtprijscoëfficiënten voor het eerst op Vlaams niveau onderhandeld. Meteen.

Landbouwpacht is wettelijk vastgelegd. Hier een overzicht van alle pachtnormen in Vlaanderen en de evolutie in de vorige jaren. Let op de pachtwetgeving wordt in de komende jaren herzien Het Belgisch Staatsblad (BS) produceert en verspreidt een brede waaier officiële en overheidspublicaties. Het doet dat zowel via traditionele (papier) als elektronische (internet) kanalen. Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel via elektronische weg

Pachtprijzen Departement Landbouw & Visseri

 1. Belgisch Staatsblad . Ã
 2. Rapport 2019-052 ISBN 978-94-6343-969-5 Pachtnormen 2019 Berekening hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land, agrarische bedrijfsgebouwen en agrarische woningen H.J. Silvis, R.W. van der Meer en M.J. Voskuile
 3. Het Belgisch Staatsblad (BS) produceert en verspreidt een brede waaier aan officiële en overheidspublicaties, en dat zowel via papier als elektronisch. Voor de belangrijkste officiële publicaties gebeurt de distributie enkel elektronisch. Het BS biedt een aantal databanken aan zoals

Nieuwe Pachtprijscoëfficiënten 2017-2019 - Landelijk

Belgisch Staatsblad verpulvert alweer een record! Tarieven. Tarieven. Hieronder kunt u de tarieven terugvinden voor de publicatie in het Belgisch Staatsblad. Voor die rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd : Prijs exl. B.T.W BELGISCH STAATSBLAD —12.12.2018 —MONITEUR BELGE 98417. La Haute Ardenne Li ège 3,82 La R égion Herbagère Li ège 3,78 24 november 2016 tot uitvoering van het decreet van 20 oktober 2016 tot beperking van de pachtprijzen vanaf 1 januari 2019 De Minister van Landbouw, Natuur, Bossen, Landelijke Aangelegenheden, Toerisme, Erfgoed e

Wat is de wettelijke pachtprijs voor mijn landbouwgrond

Belgisch Staatsblad Federale Overheidsdienst Justiti

Disposición publicada en Belgisch Staatsblad, October 31, 2016. VLEX-65219119 De pachtprijzen voor 2019 gelden vanaf 1 juli 2019. De maximale pachtprijs is afhankelijk van de ingangsdatum van de pachtovereenkomst: Is dit voor 1 september 2007? Dan geldt een maximaal percentage waarmee de eigenaar (verpachter) de pacht mag verhogen (veranderpercentage) Datum publicatie Organisatie Jaargang en nummer Rubriek Datum ondertekening; 20-05-2019 09:00: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Staatsblad 2019, 18

5 mei 2019. Publication conforme aux articles 472 à 478 de la loi-programme du 24 décembre 2002, modifiés par les articles4à8delaloiportant des dispositions diverses du 20 juillet 2005 et les articles 117 et 118 de la loi du 5 mai 2019. Dit Belgisch Staatsblad kan geconsulteerd worden op : Le Moniteur belge peut être consulté à l. Tarieven voor vennootschappen 2019 . Tarieven voor vennootschappen 2019. De tarieven worden jaarlijks, op 1 januari, vóór 1 januari 2016 wordt een bijkomende kost aangerekend van 79,98 euro voor de publicatie in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad (BBS) MONITEUR BELGE — 02.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 42777 - gelet op het positief advies van de Stafhouders te Gent van 2 april 2019, Oudenaarde van 4 april 2019 en Dendermonde van 1 april 2019, Artikel 1. De plaats, het aantal en de dagen van de gewone openbare zittingen van de vredegerechten van he

Vu l 'arrêté royal du 28 juin 2019 relatif à la navigation de plaisance, les articles 3.76 et 7.4, § 2; BELGISCH STAATSBLAD — 20.11.2020 — MONITEUR BELGE 81709. Belgisch Staatsblad. Contenido íntegro del núm. October 31, 2019 Albertlaan 128, hebben op 14 januari 2019 de nietigverklaring gevor-derd van het besluit van de gemeenteraad van de gemeente Bonheiden van 31 oktober 2018 houdende de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan nr. 5 'Grote Heide - herne-ming'. Het bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad va MONITEUR BELGE — 31.01.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 10339. Vlaamse overheid 21 DECEMBER 2018. — Besluit van de Vlaamse Regering tot vrijstelling van de voorwaarde om een Nederlandstalige equivalente opleiding aan te bieden voor de Master of Conflict and Development Studies, bl. 10389 WAALSE OVERHEIDSDIENST [C − 2019/15433] 6 JUNI 2019. — Ministerieel besluit tot opstelling van een formulier betreffende de beroepen De Minister van Leefmilieu, Ecologische Transitie, Ruimtelijke Ordening, Openbare Werken, Mobiliteit

Belgisch Staatsblad

Belgisch Staatsblad. Met de meeste hoogachting, De Minister, K. GEENS SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE [C − 2019/30663] 24 JUIN 2019. — Circulaire 131/6 relative à l'indexation des montants pouvant être imputés par les personnes requises par les autorités judiciaires afin de prester un service générant des frais de justice en. De Federale Wapendienst van de FOD Justitie organiseert een beroepsbekwaamheidsexamen voor wapenhandelaars op 25 en 26 maart 2021 Op 30 april 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad het nieuwe Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen. Onder de vele wijzigingen die worden geïntroduceerd, bevinden zich ook de vernieuwde publicatieformulieren bestemd voor de publicaties in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad BELGISCH STAATSBLAD — 18.11.2020 — MONITEUR BELGE 81343. Overwegende dat bepaalde gebieden zoals luchthavens en andere vliegvelden, 2019/947 van de Commissie van 24 mei 2019 inzake de regels en procedures voor de exploitatie van onbemande luchtvaartuigen; 2° DGLV :. Belgisch Staatsblad. Bij het instellen van een beroep dient een dossierrecht van 125 S te worden betaald. Een bewijs van storting op rekeningnummer BE51 0912 3109 6162 van de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel moet bij de indieningsbrief worden gevoegd. Art. 15. Dit besluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt

80130 moniteur belge — 21.08.2019 — belgisch staatsblad Overeenkomstig artikel 1246, § 1, van het Gerechtelijk Wetboek, wint de rechter echter alle nuttige inlichtingen in alvorens zijn beslissing t 65388 MONITEUR BELGE — 25.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD - de personen die behoren tot de effectieve leiding van een tussenpersoon-rechtspersoon, die de facto de verantwoordelijkheid dragen over de werkzaamheid van de verzekerings- of herverzekerings-distributie Koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Rijbewijs Belgisch Staatsblad van 30 april 1998 Versie in voege vanaf 18 juli 202 Anno 2019 is het zelfs voor gespecialiseerde juristen quasi onmogelijk kom nog alle wijzigingen in de wetgevingen te volgen.. Vandaag 9 oktober 2019 werd wederom een nieuw uitvoeringsbesluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Binnenkort komt nog een uitgebreider memo, maar hier alvast een overzicht van de belangrijkste wijzigingen. 1 Belgisch Staatsblad van 29 november 1975, nummer 4084-15. Goedkeuring bij besluit van 7 juli 1975. - Jaarvergadering van 1 juni 1976 - Belgisch Staatsblad van 20 augustus 1976, ber 2019 voor de toetreding van de gemeente Pittem voor de activiteit riolering en op 30 decembe

Let op . Er is met versiebeheer begonnen vanaf het Belgisch Staatsblad van 1 juni 2006. Vóór die datum is alleen de laatst geldende versie van een tekst beschikbaar, waarin alle wijzigingen verwerkt werden. Die wijzigingen zijn in de tekst als volgt weergegeven [C − 2019/31187] Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het BELGISCH STAATSBLAD — 14.01.2020 — MONITEUR BELGE 1047. Author: Moniteur belge - Belgisch Staatsblad

Iedere Belg wordt geacht de wet te kennen. Die vindt men in het Belgisch Staatsblad. In 2018 moesten we meer dan 106 000 pagina's 'kennen'. Er van uitgaande we 3 minuten per pagina nodig hebben, moesten we meer dan 200 dagen 'lezen'. Voka- KvK Limburg pleit al langer voor administratieve vereenvoudiging en minder maar betere regels die onze ondernemers ruimte geven om te ondernemen Sindsdien zijn heel wat artikels ervan aangepast en verduidelijkt door uitvoeringsbesluiten en nota's. Om een hogere efficiëntie te bekomen bij het wijzigen van het AREI, werd er gekozen het bestaande AREI te herstructureren. Nieuwe AREI Het Koninklijk besluit met in bijlage het nieuwe AREI is op 28 oktober 2019 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd Het Belgisch Staatsblad is het officiële publicatieblad van de Belgische staat, waarin wetten, koninklijke besluiten, decreten, ordonnanties, de oprichting van allerlei verenigingen, etc. voor het hele land worden bekendgemaakt. De Franse naam is Moniteur Belge, de Duitse naam is Belgisches Staatsblatt. De publicatie ervan wordt onder verantwoordelijkheid van de Federale Overheidsdienst.

Pachtnormen 2019 - WU

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/04/2019 - Annexes du Moniteur belge . Created Date: 4/1/2019 12:06:55 PM. 1 juli 2019: 1° artikel 2, a),13°/1, 16°/1°,18° en 18°/1; 2° artikel 3, 3°/1, 16°,16°/1 en 38°. Art. 3. Deze wet treedt in werking de dag waarop hij wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt Wet van 28 december 2011 Belgisch Staatsblad van 3 februari 2012 Wet van 10 januari 2012 Belgisch Staatsblad van 3 februari 2012 Koninklijk besluit van 26 mei 2012 Belgisch Staatsblad van 22 juni 2012 Raad van State - Arrest nr. 219.699 Belgisch Staatsblad van 30 juli 2012 Wet van 15 augustus 2012 Belgisch Staatsblad van 25 september 201

Pachtnormen en pachtprijzen berekenen RVO

Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 4. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 1 maart 2019. FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK SERVICE PUBLIC FEDERAL SANTE PUBLIQUE, SECURITE DE LA CHAINE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT [C − 2019/40711] 1er MARS 2019 54978 BELGISCH STAATSBLAD — 22.07.2020 — MONITEUR BELGE. Opdat de ondernemingen de heropstart van hun verkiezingsproce- élections sociales, modifiée par la loi du 4 avril 2019; 2. la loi du 4 mai 2020: la loi du 4 mai 2020 visant à réglementer l 50066 MONITEUR BELGE — 24.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD. Art. 9. Artikel IV.70 van hetzelfde Wetboek, ingevoegd door de wet van 3 april 2013 en gewijzigd bij de wet van 6 juni 2017, wordt vervangen als volgt : Art. IV.70. § 1. Wanneer het Mededingingscollege een beslissin [C − 2019/10138] 19 DECEMBER 2018. — Koninklijk besluit betreffende de liberalise-ring van het distributiekanaal van medische hulpmiddelen FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. Belgisch Staatsblad - Moniteur belge Created Date 23 MARS 2019. — Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 novembre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel de chèques-repas, p. 37105. 230 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE — 08.05.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 44101. alle in hoofdstuk 2 van de wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering vermelde voorwaarden. De in het eerste lid bedoelde betalingen komen voor de belasting MONITEUR BELGE — 04.04.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 33239 — de internationale vereniging zonder winstoogmerk, afgekort IVZW. Art. 1:7. Dit wetboek erkent als stichting met rechtspersoonlijkheid: — de private stichting, afgekort PS; — de stichting van openbaar nut, afgekort SON MONITEUR BELGE — 29.03.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 31781. 2) de aan te merken emissienorm voor luchtverontreinigende stoffen van het betrokken voertuig, moet ten minste overeenstemmen met de geldende norm voor nieuwe voertuigen, met uitzondering van eind 100472 MONITEUR BELGE — 19.12.2013 - Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD A-21 * 0730-523 1 flacon injectable 6 g poudre pour solution pour perfusion, 0,03 g/ml + 1 flacon injectable 200 ml solvant pour solution pqur^ Staatsblad, Staatscourant en Tractatenblad worden met ingang van 1 juli 2009 als pdf-bestanden uitgegeven. De hier aangeboden pdf-bestanden van deze bladen vormen de formele bekendmakingen in de zin van de Grondwet

65388 moniteur belge — 25.06.2019 — belgisch staatsblad - de personen die behoren tot de effectieve leiding van een tussenpersoon-rechtspersoon, die de facto de verantwoordelijkhei Groep 6: Laboratoria erkend voor identificatie van asbest in materiale [C − 2019/12926] Toestemming voor de overdracht van rechten en verplichtingen door een verzekeringsonderneming naar Belgisch recht Overeenkomstig artikel 102 van de wet van 13 maart 2016 op het statuut van en het toezicht op de verzekerings- of herverzekeringson-dernemingen, heeft het Directiecomité van de Nationale Bank va

102952 MONITEUR BELGE — 29.10.2019 — BELGISCH STAATSBLAD. g) de beschrijving van een programma van permanente vorming dat ervoor instaat dat de kennis van de openbare controleregeling, en van de toepassing ervan op betaling-sinstellingen en instellingen voor elektronisch geld, word 29 augustus 2019 , met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van 16166 BELGISCH STAATSBLAD — 19.03.2020 — MONITEUR BELGE § 3. Na zich te hebben geïdentificeerd en geauthentificeerd, aan de hand van de elektronische identiteitskaart of een methode die ee

Coëfficiënten 2020-2022 Departement Landbouw & Visseri

De tarieven voor publicatie in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad werden gewijzigd (voor neerleggingen vanaf 1 maart 2018). 1. Ondernemingen. Voor de rechtsvormen die men kan onderbrengen onder de algemene term ondernemingen worden de volgende tarieven gehanteerd: Oprichting: op papier 227,90 EUR + 21 % btw: 275,76 EUR publicatie in het Belgisch Staatsblad van 30 september 2019 van het indexcijfer van de maand september 2019, als volgt geïndexeerd: Deze bedragen worden volgens de index van de maand september aangepast aan de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen van het Koninkrijk Opgelet - het betreft hier publicaties uit het Belgisch Staatsblad in het kader van juridische publicaties (in hoofdzaak faillisement of reorganisatie). Er kunnen evenwel ook andere publicaties zijn opgenomen. Voor de juiste interpretatie dient u de link via het Belgisch Staatsblad te raadplegen MONITEUR BELGE — 23.04.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 39911. Gelet op de impactanalyse van de regelgeving, uitgevoerd overeen-komstig artikelen 6 en 7 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging ber 2019, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad van 30 novem-ber 2019, 109,00 bedraagt; SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR [2019/205790] 9 DECEMBRE 2019. —Agence f édérale de Contr ôle nucl éaire. —Adap-tation des montants des tarifs horaires générales fixés dans l 'arrêté royal du 16 octobre 2009 fixant les tarifs horaires.

2019/1828, 2019/1829 et 2019/1830 de la Commission du 30 octo-bre 2019 en ce qui concerne les seuils d'application pour les procédures de passation des marchés et concessions, fixent de nouveaux seuils ; 116360 MONITEUR BELGE — 24.12.2019 — BELGISCH STAATSBLAD De Belgische federale verkiezingen van 2019 werden gehouden op zondag 26 mei 2019, op dezelfde dag als de Europese verkiezingen van 2019 en de verkiezingen voor de deelstaten.. Op deze dag werden 150 leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers verkozen in elf kieskringen: één per provincie en de kieskring Brussel-Hoofdstad. De senatoren worden verkozen door de deelstaatparlementen Namen, 20 juni 2019. R. COLLIN * SERVICE PUBLIC DE WALLONIE [C − 2019/15076] 20 JUIN 2019. —Arrêtéministériel établissant un mod èle-type d'é tat des lieux en vertu de l 'article 4, alin éa 2, de l'arrêtéGouvernement wallon du 20 juin 2019 d éterminant le contenu minimal de l 'é tat des lieux en mati ère d 25 JANVIER 2019. — Arrêté royal fixant le montant de la dotation d'équilibre dans le régime des travailleurs salariés et dans le régime des travailleurs indépendants pour l'année 2019, p. 10516. 292 pages/bladzijden MONITEUR BELGE BELGISCH STAATSBLAD Publication conforme aux articles 472 à 478 de l Registratie normen arbeidsveiligheid in het Belgisch Staatsblad (12/07/2019) 25 jul 2019. In het Belgisch Staatblad van 12 juli 2019 verscheen een nieuwe lijst van door het NBN geregistreerde normen. Een greep uit de belangrijkste documenten op het vlak van arbeidsveiligheid..

Donnéà Bruxelles, le 3 f évrier 2019. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre charg éde la Soci étéNationale des Chemins de fer belges et comp étent pour Infrabel, Fr. BELLOT MONITEUR BELGE —15.02.2019 —BELGISCH STAATSBLAD 13557 % $ # ! 12 décembre 2017, du 13 décembre 2018 et du 10 décembre 2019, sont adaptés comme suit : Ces montants sont adaptés en fonction de l'indice du mois de septembre, à l'évolution de l'indice des prix à la consommation du Royaume. BELGISCH STAATSBLAD — 28.12.2020 — MONITEUR BELGE 9498 MONITEUR BELGE — 04.04.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 33531. Voorts worden het begin en het einde van de Vlaamse havengebieden aangeduid door verkeersborden, bepaald bij besluit van de Vlaamse regering van 13 februari 2015 tot vaststelling van de aanwijzingsborde BELGISCH STAATSBLAD . Publicatie overeenkomstig artikelen 472 tot 478 van de programmawet van 24 december 2002, gewijzigd door de artikelen 4 tot en met 8 van de wet houdende diverse bepalingen van 20 juli 2005. Le . Moniteur belge . peut être consulté à l'adresse : Dit . Belgisch Staatsblad . kan geconsulteerd worden op Het Belgisch Staatsblad van 27 april 2018 bevat twee uitgaven, met als volgnummers 101 en 102. Le Moniteur belge du 27 avril 2018 comporte deux éditions, qui portent les numéros 101 et 102. INHOUD Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken 25 DECEMBER 2016. — Wet tot wijziging van de.

Inleiding: Registratieverplichting Versie december 2019 Inleiding p. 2 1. Registratieverplichting 1.1. WETTELIJKE BASIS • De registratie van de Minimale Klinische Gegevens (MKG) werd verplicht door de publicatie van het Koninklijk Besluit (KB) van 06/12/1994 (Belgisch Staatsblad va Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge . Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 12/11/2019 - Annexes du Moniteur belge . Created Date: 11/6/2019 11:29:00 AM. Belgisch Staatsblad van 30 september 2020 van het indexcijfer van de maand september 2020, geïndexeerd als volgt: septembre 2019) multiplié par le montant. 1° Al'article 12, alinéa4,del'arrêté royal du 10 novembre 2005 relatif aux contributions visées à l'article 4 de la loi du 9 décembre 200 betreffende de verstrekkingen 162816-162820 en 162853-162864 (zie de publicatie in het Belgisch Staatsblad op 14/02/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/07/2019) 2. Project « Technische correcties VI » : wijziging van punt 5.1. van de vergoedingsvoorwaarde G-§04 (zie het ministerieel besluit gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad op 14/02/2020 - met terugwerkende kracht tot 01/04/2018 Deze overdracht gaat in op 1 januari 2019. Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggende publicatie deze overdracht, wat 101912 BELGISCH STAATSBLAD — 21.12.2018 — MONITEUR BELGE. Author: Moniteur belge - Belgisch Staatsblad

Belgisch Staatsblad van 30 september 2019 van het indexcijfer der consumptieprijzen van de maand september 2019, ge ïndexeerd als volgt : Bedragen 2018 Ge ïndexeerde bedragen 2020 Montants 2018 Montants indexés 2020 658,39 EUR 1.316,77 EUR 2.633,53 EUR 679,25 EUR 1.358,49 EUR 2.716,97 EUR 3 39904 MONITEUR BELGE — 23.04.2019 — BELGISCH STAATSBLAD. Iedere persoon die, met toepassing van Verordening 528/2012, met toepassing van Verordening 88/2014 of met toepassing van Verorde-ning 1062/2014 een goedkeuring van een werkzame stof of ee 103856 moniteur belge — 05.11.2019 — belgisch staatsblad Overwegende dat het laboratorium The Maastricht Forensic Insti- tute (B.V.), voorheen DNalysis Maastricht B.V., gevraagd heeft zij Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt. Art. 3. De minister bevoegd voor Volksgezondheid is belast met de uitvoering van dit besluit. Brussel, 30 januari 2019. FILIP Van Koningswege : De Minister van Volksgezondheid, M. DE BLOCK * FEDERALE OVERHEIDSDIENST VOLKSGEZONDHEID, VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN EN LEEFMILIEU [C − 2019/40212] 24. 70404 MONITEUR BELGE — 12.07.2019 — BELGISCH STAATSBLAD. woorden ″en de sector van de verplichte verzekering voor geneeskun-dige verzorging en uitkeringen″ingevoegd tussen de woorden ″werk-loosheid″en ″betreft″. Art. 2. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 29 maart 2019

Het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2013 bevat drie uitgaven, met als volgnummers 61, 62 en 63. INHOUD Wetten, decreten, ordonnanties en verordeningen Federale Overheidsdienst Justitie 14 JANUARI 2013. — Wet houdende diverse bepalingen inzake werklastvermindering binnen justitie, bl. 12945. Federale Overheidsdienst Financiën 21 FEBRUARI 2013 Belgisch Staatsblad van 5 september 1924; op 7 mei 1926, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 23 juni 1926, akte nr. 9.498, bijlage tot het Belgische Staatsblad van 9-10 augustus 1926; op 7 maart 1938, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 17 mei 1938, akte nr. 10.555, bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 30 juni 1938

2 mai 2019 modifiant le règlement de la Banque nationale de Belgique du 21 décembre 2012 concernant l'agrément des réviseurs et des sociétésderéviseurs, annexé au présent arrêté, est approuvé. 61512 MONITEUR BELGE — 17.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD Het ministerieel besluit van 9 januari 2019 houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen werd gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2019. De samenstelling van de bevoegde benoemingscommissie en het examenreglement zijn te vinden op de website van Nationale Kamer van Gerechtsdeurwaarders

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 15/07/2019 - Annexes du Moniteur belge . Created Date: 20190710130832 toezichthouder is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Deze publicatie vindt plaats door de Nationale Bank van België, die hierbij handelt in opdracht van de Europese Centrale Bank. Frankfurt, 21 augustus 2019. P. SENKOVIC, Secretaris van de Raad van Toezicht. Gemeenschappelijk Toezichtsmechanisme BANQUE CENTRALE EUROPEENNE [C − 2019/41936 24 juni 2019, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 2° van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, Besluit : Artikel 1. BELGISCH STAATSBLAD — 15.05.2020 — MONITEUR BELGE 34145. i) een vermelding dat de tenaamgestelde van het kentekenbewij bre 2019 relatif au reporting régulier des institutions de retraite professionnelle PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l 'article 64 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers ; MONITEUR BELGE — 24.12.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 11635 MONITEUR BELGE — 21.06.2019 — BELGISCH STAATSBLAD 64021. Gedragscode voor inducements voor levens- en niet-levensverzekeringen Preambule Deze gedragscode kwam tot stand in onderling overleg tussen alle beroepsverenigingen van de verzekeringssecto

 • Minecraft schematics.
 • Jewa gas stalen gasfles 2 5 kg.
 • VB net save Outlook attachment.
 • Zelfstandige studio Eindhoven.
 • Bij welke gezondheidsproblemen verandert de voedingsbehoefte.
 • Heren ondergoed Extra lang.
 • Bachelor kado.
 • 3 gangen menu recept Italiaans.
 • Bistro Blankenberge.
 • Tandarts Velzeke.
 • Zijwand polycarbonaat overkapping.
 • BOSS paints kopen.
 • Rode Telefoon Colruyt.
 • Permacultuur principes.
 • 3x3 basketball regels.
 • Stalen ketting heren.
 • Blaze en de Monsterwielen pyjama.
 • Verstandskies groeit scheef.
 • Verschil absoluut en relatief recht.
 • Handhaving contact.
 • Rambla de mar.
 • Alberobello trulli.
 • Harley Davidson fabriek.
 • Rappers age.
 • Dagwaarde Fiets berekenen.
 • Boshyacint kopen.
 • Knutselen met vilt Kerst.
 • Raphaël Elmaleh.
 • School Coevorden.
 • Camperplaats Ramatuelle.
 • Bamboe eetset baby.
 • Marvel agents of shield season 4 ghost rider.
 • Moscow Metro.
 • Kettlebell Action.
 • Moment to date.
 • Psychische stoornissen kind.
 • Cessna Mustang operating cost.
 • Median lip fissure.
 • Game of Thrones seizoen 7 samenvatting.
 • Opening De Koopman Rotterdam.
 • Wat is het verschil tussen magma en lava.